قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده شهدای غواص در نخستین جلسه این دادگاه بر محرز شدن پشتیبانی‌های مالی و لجستیکی آمریکا از رژیم بعث عراق تاکید کرد و وکیل این پرونده اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا در حمایت از دولت عراق را جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نقض کرامت انسانی دانست.

منتشرشده در حقوق بشر