چهارشنبه, 12 تیر 1398 ساعت 12:03

اعدام در انتظار جاسوسان

تقاضای اعدام برای دو نفر از جاسوسان مراکز نظامی

منتشرشده در سیاسی اقتصادی

فرانسویان برای نخستین بار به نوشتن داستانهای بلند در زمینه جاسوسان روی آوردند که میتوان از میان آنها به مواردی چون شکستن حلقه ی جاسوسی، محاکمه جاسوسان، ترورها، ربودن ژنرالهای روسیه سفید، سرقت زیر دریاییها و توطئه های تروریستی اشاره نمود.

منتشرشده در تروریسم

بهترین نتایج، لزوما از طریق فعالیت های غیر قانونی یا غیر اخلاقی به دست نمی آید،بلکه بهترین روش مؤثر در جاسوسی صنعتی ، بهره برداری خلاق از اطلاعات است که از طریق تحلیل های دقیق به دست می آید.

منتشرشده در تروریسم