نائورو که در حال حاضر بيش از 400 مرد، زن و کودک آواره در آن به سر مي برند در ماه هاي اخير زير ذره بين گروه ها و سازمان هاي مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

منتشرشده در حقوق بشر