فیفا از برگزاری مسابقاتی که از فعالیت های تجاری این شهرک های (صیهونیست نشین) حمایت می کند، پشتیبانی می نماید اما این اقدام براساس قوانین بین المللی، غیرقانونی است.

منتشرشده در حقوق بشر