تلاش عربستان در کنار پولهای نفتی برای حضور در پاکستان آموزش مبلغان دینی و همچنین تمرکز بر روی حضور در دانشگاه ها در جهت تقویت همین خواسته است.

منتشرشده در جریان‌های تکفیری
صفحه3 از3