اید به برادر جاسوس نفوذی وابسطه به سازمان سیا این پیام را داد که ، اگر جیسون جاسوس خوبی بود، هیچگاه دستگیری نمی شد.

منتشرشده در حقوق بشر