کرد ها برای انتقال فرمانده ها و خانواده انها 90 هزار دلار دریافت می کنند

منتشرشده در تروریسم