تنها پس از حمله پرل هاربر بود که در کنار سازمان‌های اطلاعاتی ارتش، سازمانی غیرنظامی برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام عملیات‌های اطلاعاتی ایجاد شد.

منتشرشده در ویژه‌نامه‌ها

از جمله کارهایی که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا انجام می‌دهند جمع‌آوری و دسته‌بندی حجم عظیمی از دیتاها در سرتاسر دنیا است.

منتشرشده در ویژه‌نامه‌ها

آمریکا همواره مستقیما یا به طور غیر مستقیم ظرف چهل سال گذشته ایستگاه های زیر زمینی متعددی را ایجاد کرده است.اما واشنگتن در این قضیه تنها نبود، بلکه شوروی و هم پیمانانش در اروپای شرقی نیز در این کار سهیم بوده اند.

منتشرشده در تروریسم

بهترین نتایج، لزوما از طریق فعالیت های غیر قانونی یا غیر اخلاقی به دست نمی آید،بلکه بهترین روش مؤثر در جاسوسی صنعتی ، بهره برداری خلاق از اطلاعات است که از طریق تحلیل های دقیق به دست می آید.

منتشرشده در تروریسم