۲ کتاب درباره منافقین، اقدامات آنها و استراتژی این سازمان تروریستی روز چهارشنبه رونمایی می‌شود.

منتشرشده در تروریسم