پدر خوانده تروریست ها (6)

بررسی نقش آمریکا در رشد و بقای پ.ک.ک و حمایت از شاخه ایرانی

00503521 20180412

 

 جنــگ اول جهانــی بــه بعــد انــدک انــدک خــود را نشــان دادنــد. رشــد آگاهی هــای اجتماعــی- سیاســی مــردم و فراهــم آمــدن ملزوماتــی چــون ســواد، انتشــار مطبوعــات و ایجــاد رســانه های ارتبــاط جمعــی همــه و همــه باعــث شــد اســتعمار در شــکلی نــو ظاهـر شـده و شـکل اشـغالگری سـرزمین ها جــای خــود را بــه ایجــاد حاکمیت هــا و نیروهـای وابسـته دهـد. بـا ظهـور کمونیسـم و تشـکیل اتحـاد جماهیـر شـوروی جهـان به ســوی دوقطبــی شــدن رفــت. جهــان غــرب بـه رهبـری ایـالات متحـده آمریـکا و جهـان شــرق بــه ســرکردگی شــوروی در قالــب دو قطـب در تـلاش بـرای توسـعة حـوزه نفـوذ خـود بودنـد. باقـی کشـورها نیـز در رقابـت ایــن قدرتهــا امــکان تحــرک مســتقل نداشــتند.

توسـعه حـوزة نفـوذ در کشـورهایی که سـابقه مســتعمره شــدن از نــوع کهــن را نداشــتند و یـا دارای سـوابق تاریخـی، علمـی و فرهنگـی بودنــد دیگــر بــه شــکل گماشــتن حاکمــان وابسـته میسـر نبـود، لـذا قدرت هـای بـزرگ عمومــا از طریــق احــزاب سیاســی اعمــال نفــوذ می کردنــد و در پــی اهــداف خــود بودنـد. حـزب تـوده ایـران نمونـه ای از یـک جریـان کامـلا وابسـته بـه شـوروی محسـوب میشــد. ایــن وابســتگی بــه حــدی آشــکار و عریـان بـود کـه در ادبیـات سیاسـی ایـران ایــن طنــز معــروف بــود: «وقتــی در مســکو بــاران می بــارد تودهای هــا در ایــران چتــر بـر میدارنـد.» ایـن وابسـتگی در دوره ای کـه ایــن حــزب به صــورت رســمی و آشــکار در جامعـه و مجلـس فعالیـت داشـت بـه شـکل تقدیـم منافـع اقتصادی و سیاسـی به شـوروی بـود. ماننـد اصـرار در مجلس بر اعطـای امتیاز نفت شـمال بـه شـوروی و تشـویق هـواداران خــود بــرای تظاهــرات بــرای تحقــق ایــن هــدف. ایــن وابســتگی باعــث کناره گیــری افـراد متعهـدی چـون جـلال آلاحمـد از ایـن حــزب گردیــد. در دوره فعالیــت زیرزمینــی نیـز نفـوذ مخفیانـه و ریشـه دوانیـدن در ارکان کشـورها و جاسوسـی از شـقوق مختلـف، از اهــداف و سیاســتهای قدرتهــای حامــی ایــن احــزاب بــوده کــه مثــال آن در حــزب تـوده قریـب بـه اذهـان میباشـد. نفـوذ ایـن حـزب در ارکان ارتـش شاهنشـاهی و پـس از انقـلاب حتـی در سـطح برخـی از فرماندهـان نیروهــای مســلح را میتــوان برشــمرد. حــزب کارگــران کردســتان (پ.ک.ک-PKK)به عنــوان حزبــی کــه از تلفیــق ناسیونالیسـم کـردی بـا سوسیالیسـم درسـال 1978تاسـیس شـده بـود، بـه دلیـل تعلقـات کمونیسـتی به اردوگاه شـرق و شـوروی تعلق داشـت. ایدئولـوژی ایـن حـزب مارکسیسـم- لنینیســم بــود و سوسیالیســم مــورد ادعــای شـوروی را تـا فروپاشـی آن ترویـج میکـرد. آرم و پرچــم ایــن حــزب هماننــد آرم ایــن ابرقـدرت کمونیسـتی بـود. ولـی رویدادهـای منجــر بــه فروپاشــی شــوروی، باعــث شــد حــزب از نظــر ایدئولوژیــک از سوسیالیســم مارکسیست-لنینیســتی شــوروی فاصله بگیرد. حـوادث بعدی چنانچـه خواهیم دید پتانسـیل ایـن حـزب را در اختیـار آمریکا قـرار داد. این حـزب نیـز ادامـه حیـات خـود را در انطباق با سیاسـتهای بین المللـی و منطقـه ای و حتـی الگــوی زیســت آمریکایــی یافــت. پرچـم و آرم اولیـه پ.ک.ک اقتباسـی از آرم و پرچــم شــوروی بود در تیپولــوژی پ.ک.ک و رهبــری آن بایــد آنهــا را جــز افــراد و تشــکل های به شــدت اپورتونیســت طبقه بنــدی کــرد کــه از تغییــرات 180درجــه ای ابایــی ندارنــد و علیرغــم تبلیغــات آرمانگرایانــه، در عمــل حاضــر بــه پشــت کــردن بــه همــه آرمان هــا میباشــند. بــرای مثــال تــا قبــل از فروپاشــی شـوروی، پ.ک.ک از سوسیالیسـم این کشـور به شــدت دفــاع میکــرد، ولــی پــس از آن باورهـای قبلـی خـود را سـریعا عـوض نموده و حتـی بـرای آن فلسـفه نیـز طراحـی نمـود. سوسیالیسـم مـورد ادعـای شـوروی را تحـت نــام «رئال سوسیالیســم» غیــر انســانی قلمــداد کـرده و سوسیالیسـم خـود را انسـانگرا معرفی نمــود. تغییــر 180درجــه ای مهــم و اســتراتژیک پ.ک.ک در عـدول از آرمـان تشـکیل «دولـت کردســتان مســتقل و متحــد» بــه «آزادی هــای فرهنگــی کردهــا در چارچــوب جمهــوری دموکراتیــک ترکیــه پــس از دســتگیری اوجــالان» تعجــب همــه محافــل سیاســی را به دنبــال داشــت. ایــن تغییــر، مجموعــه ای از تغییــرات را در پــی داشــت، ماننــد تغییــر در ماهیــت رژیــم ترکیــه. تــا قبــل از آن، پ.ک.ک ماهیـت سیاسـی ترکیـه را کمالیسـم می دانسـت و آن را متـرادف فاشیسـم قلمـداد می کــرد؛ ولــی پــس ازتغییــرات مذکــور بــه تمجیـد از آن پرداخـت. در خصـوص مواضـع پ.ک.ک نســبت بــه دولتهــا و نیروهــای سیاسـی نیـز از ایـن تغییـرات 180درجـه ای بــه وفــور میتــوان یــاد کــرد. پ.ک.ک حتــی زمانــی از صــدام نیــز تمجیــد کــرده بــود. گفتگــو و مذاکــره بــا دولــت ترکیــه در پ.ک.ک، خیانـت تلقـی می شـد ولـی زمانـی کــه پ.ک.ک متوجــه شــد مبــارزه مســلحانه بـه بن بسـت رسـیده تحـت نـام رونـد صلـح از مذاکـره حمایـت کـرد و چندیـن سـال آن را ادامـه داد. حتـی اوجـالان از زنـدان پیـام داد کـه بایـد آتش بـس برقـرار شـود. نظایـر ایـن تغییــرات در تاریــخ پ.ک.ک فــراوان اســت.

آغاز وابستگی پ.ک.ک به آمریکا

همانگونــه کــه ذکــر شــد هرچنــد تغییــر ایدئولوژیــک در پ.ک.ک پــس از فروپاشــی شــوروی آغــاز گردیــد، ولــی گام هــای عملــی بــرای وابســتگی پــس از دســتگیری اوجــالان در ســال 1999شــروع شــد. پــس از دســتگیری اوجــالان بــرادر وی عثمــان اوجــالان (بــا نــام مســتعار فرهــاد) کــه در مرکزیـت گـروه حضـور داشـت بخاطـر رابطه خویشـاوندی بـا سـرکرده گـروه، تحـت تاثیر کاریزمــای اوجــالان از موقعیــت ممتــازی در پ.ک.ک برخــوردار شــد. ایــن وضعیــت مولـود بت ســازی و کاریزماســازی از عبــدالله اوجــالان در پ.ک.ک بــود کــه بــرادر وی را حتـی بـا وجـود داشـتن اختلافاتـی بـا عبدالله اوجـالان بـه جایگاهـی کاریزماتیک سـوق داد. پـس از دسـتگیری اوجـالان بـرادر وی عثمـان تــا مقطــع جدایــی از پ.ک.ک نفــر اصلــی و تصمیم گیرنــده پ.ک.ک بــود. واقعــه 11ســپتامبر 2001علیرغــم تمامــی ابهامـات در چگونگـی وقـوع و عامـلان اصلی و طراحـان آن، بهانـه ای بـرای حضور گسـترده نظامــی- سیاســی آمریــکا در منطقــه شــد و
جــوی ضــد تروریســتی در افــکار عمومــی و فضــای سیاســی بین المللــی بــر جــای گذاشــت. پ.ک.ک در لیســت گروه هــای تروریســتی اتحادیــة اروپایــی و دیگــر کشـورها قـرار گرفتـه بـود. آمریـکا بـا شـعار «یـا بـا مـا یـا دشـمن مـا» در منطقـه حضـور یافتـه بـود و نیروهـای سیاسـی کـه مرعـوب ایـن جـو بودنـد حیـات خـود را در انطبـاق با سیاســت های آمریکایــی می دیدنــد. در ایــن اوضـاع و احـوال عثمـان اوجـالان پروسـه ای را در پ.ک.ک در پیــش گرفــت: «نزدیکــی هرچــه بیشــتر بــه آمریــکا.» وی در مصاحبــه بــا ســایت خبــری رنســانس در ســال 2007 ایـن مسـئله را بـه وضـوح بیـان کـرد: «اوضاع بین المللــی دچــار تغییــر شــده بــود. در ایــن اوضـاع پ.ک.ک بایـد از نیروهـای منطقـه ای فاصلــه گرفتــه و بــه آمریــکا هرچــه بیشــتر نزدیــک میشــد.»بــرای ایــن کار ابتــدا پ.ک.ک در ســال 2002خــود را منحــل و به جــای آن تشــکلی بــه نــام کنگــرة آزادی و دمکراســی (کادک- KADEK)تاســیس نمــود و بدیــن وســیله خواســت خــود را از
گذشــته تروریســتی مبــرا نمایــد. پ.ک.ک در گام بعــدی بــه تغییــر در ســازماندهی دســت زد و چهــار تشــکیلات بـرای چهـار بخـش بـه اصطـلاح کردنشـین
کشــورهای منطقــه ایجــاد نمــود: «حــزب اتحــاد دمکراتیــک ( PYD)بــرای ســوریه،حــزب راه حــل دمکراتیــک ( PCDK)و حـزب آزادی کردسـتان ( PRD)بـرای ترکیه و حــزب حیــات آزاد کردســتان (PJAK) بــرای ایــران» تاســیس شــد. هرچنــد عثمــان اوجــالان در آن مقطــع بخاطــر قــرار گرفتــن در مســئولیت ســازمانی مربوطــه، طراحــی و اجـرای ایـن تغییـرات سـازمانی را بـه عهـده داشــت و بخاطــر خصوصیــات شــخصی رونـد آمریکایـی شـدن پ.ک.ک را به سـرعت
پیـش میبـرد ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه ایــن تغییــرات، تصمیــم رهبــری پ.ک.ک (عبــدالله اوجــالان) بــود و تمامــی اعضــای هسـته مرکـزی از طیف هـای مختلـف موافـق آن بـوده و شـاهد ایـن مدعـا ایـن اسـت کـه پــس از کناره گیــری عثمــان اوجــالان، ایــن رونــد همچنــان ادامــه یافــت. عثمــان اوجــالان نــه تنهــا از نظــر سیاســی بــه دنبــال پیــروی از آمریــکا، بلکــه از نظــر زندگـی حزبـی نیـز در پـی تغییـرات جـدی در دیســیپلین و مقــررات زندگــی فــردی و جمعـی در پ.ک.ک بـود. ایـن مسـئله سـبب اختــلاف وی بــا جنــاح رادیــکال پ.ک.ک و نهایتــا جدایــی وی و جناحــش از پ.ک.ک شـد. بـر اسـاس دیسـیپلین داخلـی پ.ک.ک ازدواج و تشــکیل خانــواده و داشــتن رابطــه جنســی در ایــن حــزب ممنــوع بــوده و در صـورت آشـکار شـدن رابطـه جنسـی، اعضـا در ســالهای اولیــه حــزب بــه مجازات هــای ســنگین و حتــی اعــدام محکــوم میشــدند. بـا توجـه بـه اینکـه الگـوی رهبانیـت جنسـی پ.ک.ک در عمـل شـدنی نبـود و اعضـاء در برابـر غریـزه ی جنسـی تـاب مقاومت نداشـته و در نبـود راهـکار خانـواده بـه روابط جنسـی خــارج از چارچــوب مبــادرت می ورزیدنــد، پ.ک.ک چــاره ای جــز اغمــاض نداشــت. یکـی از طرحهـای عثمـان اوجـالان در پـروژه آمریکایی ســازی پ.ک.ک، آزادی ازدواج و روابــط جنســی تحــت نــام طــرح سوســیال یاشــام (زندگــی اجتماعــی) بــود. خــود وی و اعضـای جناحـش نیـز پـس از اعـلام ایـن طـرح، اقـدام بـه ازدواج بـا اعضـای پ.ک.ک نمودنــد. بــه بــاور جنــاح رادیــکال پ.ک.ک (افـرادی نظیـر جمیـل بایـک و دوران کالکان) بـا عملـی شـدن ایـن طـرح شـیرازه پ.ک.ک از هـم می پاشـید و گـروه غـرق فسـاد میشـد و نیروهــا بــا تعلقــات عاطفــی نمی توانســتند ماننــد گذشــته در عرصــه عملیات هــای مسـلحانه، انتحاری و تروریسـتی ظاهر شـوند. جنـاح رادیـکال مخالـف ایـن تغییـرات بودند و عثمـان اوجـالان و جناحـش در مقابـل ایـن جنــاح تــاب نیــاورده و کناره گیــری نمودنــد. عثمـان اوجـالان کـه در زمـان اعـلام پـروژه زندگــی اجتماعــی حــدود 55ســال ســن داشــت ابتــداء بــا دختری21ســاله (بــا نــام مسـتعار ژیـان) عضـو پ.ک.ک ازدواج نمـود و ادعـا میکـرد عاشـق وی شـده اسـت. پـس از دو سـال وی را طـلاق داده و بـا دختـری 22 سـاله از اهالـی سـلیمانیه عـراق ازدواج کـرد. جنــاح رادیــکال بــا طــرح عثمــان به دلیــل از بیـن رفتـن سـاختار فرقـه ای پ.ک.ک مخالف بــود ولــی نزدیــک شــدن بــه آمریــکا بــا حفـظ سـاختار موجـود را بـا جدیـت دنبـال می کــرد. لــذا پــس از جدایــی جنــاح عثمــان تعامــلات پ.ک.ک و ســازمان های اطاعاتــی آمریــکا ادامــه داشــت. کارت مهــم پ.ک.ک بـرای تعامـل بـا آمریـکا ظرفیـت ضدامنیتـی پ.ک.ک علیـه ایـران بـود کـه از طریق شـاخه ایرانـی خـود یعنـی پـژاک آن را دنبـال میکرد. هرچنــد ظرفیت هــای دیگــر پ.ک.ک، بطــور مثـال نقـش آن در تعـادل روابـط بـا ترکیـه و دیگــر کشــورهای منطقــه نیــز مــورد توجــه آمریـکا بـود.

osman ocalan pkk nin kurtler icin en buyuk tehlikesini acikladi h392130 f6626

                                                                                                                    عثمان اوجالان

 

 آمریـکا پـس از 11سـپتامبر ابتدا در افغانسـتان بـه بهانه مبارزه با تروریسـم و سـپس در عراق بـه بهانـه سـلاحهای کشـتار جمعـی حضـور یافـت و بـرای سـلطه نظامـی خـود تـلاش می کـرد. اکثـر کشـورها و نیروهـای سیاسـی بین المللـی و منطقـه ای مرعـوب این جو شـده و بـرای همـکاری و اطاعـت از ایـن قـدرت آمـاده بودنـد. تـا قبـل از ایـن، پ.ک.ک خـود را گروهـی ضدامپریالیسـت معرفـی می کـرد و حتـی دسـتگیری رهبـر خـود در سـال 1999 توسـط نیروهـای امنیتـی ترکیـه در کنیـا را توطئـه ای بین المللـی بـا همکاری دسـتگاههای اطلاعاتـی آمریـکا و اسـرائیل، قلمـداد می کرد. ولـی این گروه که اسـتاد تغییر مواضع سیاسـی بـود، سـریعا رنـگ عـوض کـرده و اکنـون در مـورد محاسـن همـکاری بـا دولـت آمریـکا سـخن می رانـد. محـور مواضـع و تبلیغـات پ.ک.ک در ایـن مرحلـه ایـن بـود کـه دولـت آمریـکا در حـال توسـعه و ترویج دموکراسـی در خاورمیانـه اسـت و باید از آن اسـتقبال کرد. ولـی واقعیـت ایـن بـود که تنهـا دولـت مقتدر منطقـه کـه حاضر به پذیـرش سـلطه بیگانگان و همراهـی بـا سیاسـتهای اسـتکباری آمریکا نبود، جمهوری اسـلامی ایران بـود و پ.ک.ک تصمیـم گرفتـه از ظرفیت تضـاد آمریکا با نظام جمهـوری اسـلامی ایـران بـه نفـع بقـای خود اسـتفاده نماید. بـرای ایـن کار پ.ک.ک بایـد از خـود ظرفیت و توانـی بـرای تهدیـد ایـران نشـان مـی داد و بـا توجـه بـه خصلـت تغییـرات خلق السـاعه و صـد و هشـتاد درجـه ای در پ.ک.ک، ایـن امـر بـرای آن گـروه سـخت نبـود. در نتیجـه ایـن حـزب کـه تـا قبـل از ایـن حتـی انتقـاد تنـدی از ایـران را در سـابقه خـود نداشـت و بخاطـر حضـور در مجـاورت مرزهـای ایـران، همــواره جانــب احتیــاط را در برخــورد بــا ایــران مراعــات می کــرد، بــه نــاگاه در دوم آبانمــاه 1382بــا اطلاعیــه ای کــه از شــبکه تلویزیونــی متعلــق بــه خــود بــه نــام مدیــا تـیوی پخـش نمـود، تشـکیل حزبـی بـرای فعالیـت در کردسـتان ایـران را بـا هـدف گـذر از نظـام دیـن سـالار حاکـم بـر ایـران و ایجاد کردسـتانی فـدرال اعـلام کـرد. معلـوم نیسـت یـک شـبه چـه تغییـری در جمهوری اسـلامی روی داد کــه پ.ک.ک مجبــور بــه اتخــاذ چنیـن مواضعـی و تاسـیس ایـن حـزب شـد. مســلم اســت کــه مــوارد قابــل مشــاهده و آشــکار هماننــد نــوک کــوه یــخ شــناور در آب اسـت و قسـمت اعظـم آن زیـر آب بـوده و در ایـن قضیـه نیـز پشـت پـرده ارتباطـات مخفــی بیــن اعضــای ســازمانهای سیاســی- امنیتـی آمریـکا و مسـئولین پ.ک.ک بـه وقوع پیوسـته تـا ایـن تغییـرات عملـی انجامیـده که در ایـن بیـن تـلاش یکـی از مدیـران سـازمان جاسوسـی سـیا بنـام کنـت تیمرمن چشـمگیر بـوده اسـت. کنت تیمرمن (Kenneth Timmerman)  روزنامه نگار و نویسـنده ی سیاسـی در ۴نوامبر
1953در نیویـورک متولـد شـد. او نامـزد انتخابـات کنگـره ی آمریکا از ایالـت مریلند در سـالهای 2000و 2008بـود کـه در هـر دو دوره شکسـت خـورد. تیمرمـن همچنین یکی از مؤسسـین و مدیـر اجرایـی بنیاد دموکراسـی در ایـران می باشـد کـه رسـما خواسـتار تغییر نظـام در ایران اسـت. بنیاد دموکراسـی در ایران یک گروه از مشـاوران اسـت که در پروژه کنت تیمرمن فعال بوده و یکی از حامیان اسـرائیل و از سـازمان های نومحافظـه کار در آمریکا اسـت کـه شـامل موسسـه یهـودی امـور امنیـت ملی  و کمیتـه خطـرات جـاری میباشـد. بنیـاد دموکراسـی در ایران در سـال 1995با پشتیبانی موسسـه وقـف ملـی بـرای دموکراسـی بنـا نهاده شـد. این بنیـاد مدعی ارتقای دموکراسـی و اسـتانداردهای شناخته شـده بین المللـی حقـوق بشـر در ایـران اسـت و به عنـوان یکی از بازیگـران کلیـدی طـرح دادخواسـت علیـه ایـران توسـط خانواده هـای قربانیـان واقعـه 11سـپتامبر در سـال 2011بـود کـه به شـکل غیرموجهـی ایـران و طالبـان را در آسـیب های وارده بـه خـود مقصـر میدانسـتند. گـرت پورتـر در ایـن بـاره توضیـح میدهد کـه: «تنها اثـر واقعـی ایـن پرونـده، افزایـش افسـانه های سیاسـی راسـتگرا دربـاره ایـران بـود. یکی از قرابت هـای چنیـن پرونده هایـی این اسـت که شـواهد قابـل ارائـه بـه دادگاه نمی باشـند و بـه شـدت فتنه انگیـز هسـتند. بنابرایـن بـه راحتی نمیتـوان بـا آنهـا مخالفت کـرد».

821866 174

                                                                 کنت تیمرمن

 آقــای تیمرمــن عضــو عالی رتبــه ســازمان جاسوســی آمریــکا (ســیا) و شــخصیبت نومحافظـه کار آمریکایـی بعنـوان «کارشـناس مســائل ایــران» در ســال 1983میــلادی و در مجلــه کوئیــن در اورشــلیم نوشــت: «بــرای اینکــه اســرائیل مانــدگار باشــد، بایــد کشـورهای بـزرگ خاورمیانـه درهـم شکسـته و تجزیــه شــوند. بــه عنــوان مثــال عــراق بــا جمعیــت کــرد و ســنی و شــیعه، مصــر بــا جمعیــت قبطــی و عــرب و تــرک آمــاده تجزیه انــد.» همچنیــن وی در تاریــخ 15الــی 17ژوئــن 2007بــه عنــوان مدیــر اجرائــی «بنیــاد دموکراســی در ایــران» درهمایــش تعـدادی از اشـخاص و گروههـای اپوزسـیون ایرانــی وگروه های ایرانــی در پاریــس شــرکت داشــته و بــا ســلطنت طلبان و بخشــی از گروه هــای مختلــف دیــدار کــرد. تیمرمــن همایــش پاریـس را بـه ریاسـت دکتـر حسـین باقـرزاده ترتیــب داده بــود و بــا طرحــی بــه دنبــال آلترناتیــو ســازی در ایــران بــا شــروع حملــه نظامــی آمریــکا و تحریــک اقــوام و تجزیــه ایـران را مطـرح کـرد. ایـن تـلاش وی حتـی در آن جلسـه بـا اعتـراض برخـی از اشـخاص ملیگـرا و تشـکل های چـپ مسـتقل مواجـه شـد. اهـم مواضـع وی بـه شـرح زیـر اسـت: «بنیــاد دموکراســي در ایــران معتقــد اســت کــه تنهــا راه ممانعــت جــدي از جمهــوري اسـلامي ایـران در پیگیـری تحقیقـات پنهـان هسـته اي، ضربـه زدن بـه ایـن رژیـم و رهبران ارشــد آن از طریــق تحریــم شــریان های مالــی- اقتصــادی ميباشــد جامعــه جهانــي بــا جلوگیــري از دســتیابي ایــران بــه اقتصــاد
بین المللــی، ميتوانــد ایــن رژیــم را فلــج کنــد؛ ماننــد جلوگیــري از فــروش نفــت، خریــد اســلحه و ســرمایه گذاري در شــبکه تروریسـتي ایـن رژیـم در سـر تاسـر جهـان. ایــن [تحریــم اقتصادی-نظامــی] کاراتریــن و مهمتریــن تحریمــي اســت کــه ميتــوان بــر جمهــوري اســلامي ایــران اعمــال کــرد. همانگونـه کـه ذکـر شـد تیمرمـن و بنیـاد وی در واقــع پیشــگام سیاســت های ضدایرانــی در دسـتگاه حاکمـه آمریـکا میباشـند. یکـی از شــاخه های اصلــی فعالیــت ایــن بنیــاد و شــخص تیمرمــن فعالســازی گروه هــای مخالــف جمهــوری اســلامی و اپوزســیون بـرای برانـدازی اسـت. وی در ایـن راسـتا بـا اکثــر گروه هــای اپوزســیون نظیــر مجاهدیــن خلــق، ســلطنت طلبان، مشــروطه خواهــان پادشــاهی، گروه هــای قوم گــرای کــردی و بلــوچ ارتبــاط داشــته ولــی گروه هــا و اپوزســیون ملی گــرا نظیــر جبهــة ملــی بــه دلیــل اهــداف تجزیه طلبانــه و گروه هــای چــپ سوسیالیســتی بــه دلیــل دوری از اهـداف سوسیالیسـتی اقبالـی بـه وی ندارنـد. خــود وی نیــز ســرمایه گذاری آمریــکا بــر روی ایــن گروه هــا را بــر اســاس موافقــت آنهــا بــا تــز تجزیه طلبــی و تــوان مســلحانه
بالفعـل گروه هـا رده بنـدی مینمایـد. بـر ایـن اسـاس وی بـه هیئت حاکمـه آمریکا پیشـنهاد می دهــد کــه بــه جــای ســرمایه گذاری روی مجاهدیـن خلـق بـه پـژاک کـه تـوان بالقـوه نظامــی دارد بپــردازد. وی در ایــن خصــوص در مقــالات متعــددی در نشــریات آمریکایــی قلم فرســایی می کنــد. در ایــن خصــوص میتــوان بــه مقــالات متعــدد وی در ماکــس نیــوز و واشــنگتن تایمــز اشــاره کــرد بــرای مثــال مقالــه ای تحــت عنــوان

who are the terrorists در22ژوئـن2010 کـه در واشـنگتن تایمـز درج شـده بـر ایـن مطلـب تاکیــد دارد .او عمــداً ایــن مســائل را بــه فضـای آشـکار رسـانه ای کشـانیده تـا شـغل اصلــی خــود (مدیریــت ارشــد در ســیا) در پشـت شـغل پوششـی خـود کـه خبرنـگاری و نویســندگی اســت، پنهــان کنــد تــا از ایــن طریــق بــه دیدارهــای شــغلی اش پوشــش خبرنــگاری بدهــد. ولــی کــدام خبرنــگار در شـمال عـراق از شـرایط مشـابه وی برخوردار اســت؟ ارتبـاط تیمرمـن بـا پ.ک.ک و شـاخه ایرانـی آن پــژاک بــه ســالهای اولیــه تاســیس ایــن حــزب بــاز می گــردد. اقبــال وی بــه گروه هــای کــردی ماننــد پ.ک.ک و شــاخه ایرانـی آن پـژاک، بـه دلیـل غیـر ایرانـی بـودن حـزب مـادر و در نتیجـه ضعـف علقـــــــه هـای همبستـــگی آن بـا جامعـه ملی ایـران و بیـش از آن بخاطـر نـوع سـاختار ایـن گـروه در شــکل فرقــه ای آن کــه ریســک پذیــری بــالا و عملیات هــای تروریســتی و خشــونت بالایــی از خــود نشــان میدهــد، اســت.
تیمرمــن درصــدد تطهیــر پــژاک از وجهــه تروریسـتی اش نـزد افـکار عمومـی میباشـد. وی در مقــالات و مصاحبه هــای متعــددی کــه در ایــن راســتا در ماکس نیــوز و واشــنگتن تایمز منتشــر کــرده، ســعی داشـته پـژاک را از اتهام تروریسـتی بــودن برهانــد. یــاد شــده اقدامـات تروریسـتی پـژاک را کــه در ایــران علیــه شــهروندان مناطــق مــرزی انجــام گرفته اینگونه وانمــود مینمایــد کــه اینهــا نیروهــای ایرانــی هســتند کــه بــرای بدنــام کــردن پــژاک یونیفــرم پــژاک را پوشــیده و بــه ایــن ترورهــا دســت زده انــد. البتــه او بــه انبوهــی از عملیاتهــای تروریســتی کــه پــژاک و پ.ک.ک آشـکارا مسـئولیت انجـام آنهـا را در رســانه های رســمی و ســایت های خــود بــه عهــده گرفتنــد اشــاره ای نمی کنــد. در ایــن ارتبــاط میتــوان بــه مقالاتــی در ماکس نیــوز تحـت عنـوان Iran Blames Kurds for Terror Attacks  مــورخ ســوم دســامبر 2007 و مصاحبـه وی بـا مسـئولین پـژاک از جملـه حاجـی احمـدی و امیـر کریمی اشـاره کــرد. ارتباطــات تیمرمــن بــا پ.ک.ک و پــژاک در بیســت ســال گذشــته ادامــه داشــته اســت. ابتــدا ارتباطاتــش را بــا کادرهــای مرکــزی پ.ک.ک شـروع کـرد ولـی بعـد از مدتـی بـه شـاخه ایرانـی آن وصـل شـد. زیرا مسـئولیت تخصصـی او در مـورد ایـران بـود. ایشـان بـا ریاســت پــژاک در اروپــا در قالــب مصاحبــه ارتبــاط می گرفــت. امــا کادرهــای مرکــزی پ.ک.ک و پــژاک را در شــمال عــراق و ارتفاعــات قندیــل ملاقــات میکــرد. او بــا کادرهــای مرکــزی پــژاک ماننــد امیرکریمــی بـا نـام مسـتعار مـزدک، محمـد صالـح مـردان بـا نـام مسـتعار بریـار گابـار ،سـوران خدری، سـیامند معینـی، رحمانـی و کادرهـای مرکزی حـزب مـادر (پ.ک.ک) نظیـر سـوزدار اوسـتا ارتبـاط داشـته و دارد. یکـی از ارتباطـات اخیر وی پلاتفـرم جنبـش دموکراتیـک خلق هـا در ایـران اسـت کـه در یازدهـم ژانویـه 2018در محـل پارلمـان اروپـا برگزار شـد. او سـخنران افتتاحیـه کنفرانـس ایـن پلاتفـرم بـوده اسـت کــه در ایــن جــا هــم مــورد انتقــاد ژالــه احمــدی از شــرکت کننــدگان چــپ ایــن پلاتفــرم قــرار گرفــت.  در کنـار ایـن طیـف از هیئـت حاکمـه آمریـکا برخـی منتقدیـن سیاسـت های دولـت آمریـکا نیـز وجـود دارنـد کـه بـه بهانه هـای مختلـف (ماننــد رقابتهــای حزبــی) از ارتباطــات دســتگاه های نظامــی و اطاعاتــی آمریــکا بــاگروههــای تروریســتی از جملــه پــژاک پــرده برداشــته اند. بــرای نمونــه ســیمور هــرش روزنامه نــگار تحقیقــی آمریکایــی یکــی از ایــن افــراد میباشــد کــه طــی مقالاتــی کــه در ســالهای 2006و 2008در  نشـریه نیویورکـر منتشـر کـرد، بطـور مسـتند بکارگیــری نیروهــای پــژاک (شــاخه ایرانــی پ.ک.ک) توســط دســتگاه های اطلاعاتــی آمریــکا بــرای ایجــاد ناآرامی هــای قومــی در ایـران را فـاش سـاخت. سـرنخ ایـن خبـر از تنش هــای داخلــی بیــن پنتاگــون و ســیا درز کـرده بـود. در واقـع نزاعـی داخلـی بیـن ایـن دو ســازمان درگرفتــه بــود، مبنــی بــر اینکــه پنتاگـون بـه حـوزه مسـئولیت سـیا وارد شـده و در راسـتای ایجـاد ناآرامـی قومـی در ایـران بـا پـژاک وارد همـکاری شـده و بـه حمایـت تسـلیحاتی از ایـن گـروه و سـازمان مجاهدین خلـق پرداخته اسـت. سـیا ادعـا داشـته که این حـوزه تخصصـی و مسـئولیت ایـن سـازمان میباشـد. اولیـن مقالـه وی در ایـن خصـوص تحـت نـام اقـدام بعـدی (The next act) درج شــده اســت کــه خواننــدگان محتــرم را بــه منبــع یــاد شــده ارجــاع میدهیــم. نامبـرده در مقالـه دیگـری کـه تحـت عنـوان آمــاده ســازی زمیــن جنــگ (Preparingthe Battlefeld)بطــور مفصــل بــه جنــگ افــروزی آمریــکا و اســتفاده گســترده و مخفیانــه آمریــکا از گروه هــای مخالــف جمهـوری اسـلامی ایـران از مجاهدیـن خلـق گرفتــه تــا پــژاک و القاعــده بــرای ایجــاد نــا امنــی و جنــگ در ایــران پــرده برداشــته اسـت. آقـای هـرش حتـی بـه طـور مصداقـی بــه عملیات هــای تروریســتی نیروهــای پــژاک بــا حمایــت نیروهــای آمریکایــی در ایــران پرداختــه اســت. هــرش از گذشــته در افشـای اینگونـه عملکردهـای دولـت آمریـکا و نظامیــان ایــن کشــور دســت دارد. وی در زمــان جنــگ ویتنــام نیــز از قتــل 500نفــر
از مـردم توسـط نظامیـان آمریـکا در مقطعـی پــرده برداشــته بــود.

2007-KRT-PJAK

                            ملاقات تیمرمن با کادرهای مرکزی پ.ک.ک در شمال عراق (ارتفاعات قندیل)

 

مقوله ای به نام لیست گروه های تروریستی

متاســفانه در روابــط بین الملــل موجــود، موضــوع لیســت گروه هــای تروریســتی نیــز بیــش از آنچــه جنبــه حقوقــی داشــته باشــد بـه اهرمـی سیاسـی و دیپلماتیـک بـرای تنظیم روابـط و فشـار بـر کشـورها و ملتهـا تبدیل شــده اســت. بــا اینکــه کشــورهای غربــی و آمریــکا گروههایــی را بــه ظاهــر در لیســت گروه هــای تروریســتی قــرار میدهنــد ولــی قـرار گرفتـن در لیسـت، الزامـی بـرای آنها در اعمــال محدودیــت بــر ایــن گروههــا نبــوده و یــا آنهــا را از تعامــل بــا ایــن گروه هــا بــاز نمــی دارد. مرجــع بین المللــی مشــخصی نیــز بـرای رسـیدگی بـه ایـن امـر وجـود نـدارد. در خصــوص گــروه تروریســتی پ.ک.ک و شــاخه های آن نیــز ایــن امــر صــادق بــوده اسـت. بـرای مثـال علیرغـم اینکـه پ.ک.ک در لیســت گروه هــای تروریســتی اتحادیــه اروپـا، آمریـکا و کانـادا و دیگـر کشـورها قرار دارد. ولــی عمــلا فعالیــت ایــن گــروه علنــی و در پوشــش هایی مشــخص در قلمــرو ایــن کشــورها جریــان دارد. بطــور مثــال رمــزی کارتــال و زبیــر آیــدار از رهبــران پ.ک.ک می باشــند کــه حتــی بــرای مدتــی ریاســت کنگره گلــی (خلــق) کردســتان (تغییــر نــام یافتـه پ.ک.ک) را بـر عهـده داشـتند و اکنـون بــه طــور آزادانــه در کشــورهای اروپایــی حضــور و فعالیــت دارنــد همچنیــن بــرای نمونــه بایــد گفــت ســکینه جانســیز از نخســتین بنیانگــذاران پ.ک.ک در ســال 2014در پاریــس بــه همــراه دونفــر دیگــر تــرور شــد و عضویــت وی در پ.ک.ک بـرای همـگان روشـن بـود. مشـخص نیسـت ایـن
فــرد چگونــه در فرانســه حضــور داشــت. در ســال 2009وزارت خزانــه داری دولــت اوبامــا مجبــور شــد بــرای بهبــود روابــط بــا ترکیــه پــژاک را نیــز در لیســت گروه هــای تروریســتی قــرار دهــد. برخــی از محافــل سیاســی از جملــه جمهوری خواهــان و نئــو محافظه کارانـی ماننـد تیمرمـن و جـان بولتون از ایـن اقـدام دولـت اوبامـا بـا مضامینـی نظیر هدیـه نابجـای اوبامـا بـه ایـران یـاد کردنـد. هرچنــد ایــن تعبیــر آنهــا بی اســاس بــود چـرا کـه اسـتناد وزارت خزانـه داری در بیانیه
مربوطـه، ارتبـاط سـازمانی پ.ک.ک بـا پـژاک بـوده نـه عملکـرد تروریسـتی آن در ایـران. با قـرار گرفتـن نـام پـژاک در لیسـت گروه هـای تروریسـتی آمریـکا نـه تنهـا هیـچ محدودیتـی بــرای ایــن حــزب از ســوی دولــت آمریــکا و هــم پیمانانــش اعمــال نشــد بلکــه روابــط آشــکار و پنهانــی و حمایت هــای مربوطــه همچنـان ادامـه داشـت. بـرای نمونـه حاجـی احمـدی ریاسـت گـروه تروریسـتی پـژاک در ســال 2007بــه آمریــکا مســافرت داشــته و طــی آن ســفر خواســتار حمایــت آمریــکا و غــرب از گـروه در مبـارزه مسـلحانه بــا جمهــوری اســلامی ایـران شـده بـود. پــس از قــرار گرفتن پژاک در لیســت گروههــای تروریســتی نیــز شــمال بشـیری عضـو مرکزیـت و سـخنگو مسـئول روابــط خارجــی ایــن گــروه تروریســتی در 31دسـامبر 2012بـه آمریـکا سفــــرکرده و در کنفرانســی کــه در مــورد مســئله کــرد برپــا شــده بــود شــرکت داشــت. عــلاوه براینهـا در مناطـق شـمال عـراق دیدارهـا و ملاقاتهــا فراوانــی بیــن عناصــر پ.ک.ک و شـاخه ایرانـی آن پـژاک بـا مقامـات سیاسـی- نظامـی آمریـکا در جریـان بـود اسـت. همـه ایــن مــوارد صــوری بــودن ایــن لیســتها و سیاســی بــودن آنهــا را میرســاند

حزب مادر و شاخه ها

روش دیگـری کـه بـرای پنهـان کـردن روابـط و موجــه جلــوه دادن آن اســتفاده می شــود، برقــراری رابطــه از طریــق شــاخه های پ.ک.ک اســت. همانگونــه کــه ذکــر شــد پ.ک.ک پــس از ســال 2002اقــدام بــه انحــال ظاهــری خــود و تشــکیل ســازمانی موسـوم بـه کادک (کنگـرة آزادی و دمکراسـی کردســتان) و ســپس کنگــرة خلــق کردســتان نمـود کـه این تشـکل، مـادر احـزاب منطقه ای پ.ک.ک بـرای بخش هـای کردنشـین ترکیـه، ایـران، عـراق و سـوریه بـود. در روش اخیـر آمریــکا و غــرب بــا قــرار دادن پ.ک.ک در لیســت ســیاه و عــدم قــرار دادن شــاخه های زیـر مجموعـه آن براسـاس منافـع خـود بـرای ارتبـاط و پشـتیبانی تسـلیحاتی و مالــی و سیاســی از ایــن جریــان تعامــلات خــود را از طریــق آن شــاخه انجـام می دهنـد. نمونـة آشـکار آن ارتبـاط و حمایـت آمریـکا از پ.ک.ک در سـالهای اخیـر از طریـق شـاخة سـوری ( PYD-YPG)بـوده اســت. در حالــی کــه شــاخه های پ.ک.ک هیــچ اســتقلالی از خــود ندارنـد و بـا فریـب افـکار عمومـی و نهادهـای حقوقـی- بین المللـی تــلاش دارنــد خــود را بطــور تصنعــی مســتقل قلمــداد کننــد. آمریـکا و غـرب بـا اسـتفاده از ایـن محمـل سیاسـت های خـود را از طریــق آنهــا اعمــال می کننــد. در بحــران ســوریه آمریــکا در راســتای اهــداف ســلطه طلبانه خــود و بــه بهانــه مبــارزه بــا داعــش، شــاخه ســوری پ.ک.ک را حتــی بــه ســلاحهای ســنگین نیــز مســلح نمــود. در حالیکــه همــه ایــن ســلاحها در اختیــار گــروه تروریســتی پ.ک.ک و دیگــر شــاخه های آن قــرار گرفــت. برخــی از انــواع ایــن ســلاح ها عبــارت بودنــد از: «تانــک و نفربرهــای زرهــی، خودروهــای نظامــی، موشــک انــداز ضدتانــک تـاو، موشـک انـداز ضدتانـک ژاولیـن، راکـت انـداز کاتیوشـا، مسلسـل سـنگین گرانـده، انـواع خمپــاره اندازهــای 80و 120میلیمتــری، ســلاح انفـرادی ام 16 و ام 4، هواپیماهـای بـدون سرنشـین و مهمــات و پشــتیبانیهای مربوطــه». عــلاوه بــر پشــتیبانی اطلاعاتــی، تســلیحاتی و نظامــی، اقــدام و عملیــات مشــترک نیروهـای تروریسـت پ.ک.ک بـا نظامیـان آمریـکا نیـز در عرصـه میدانــی ســوریه کامــلا مشــهود بــود.

نتیجه‌گیری

مــرور روابــط سیاســی موجــود بیــن دولت هــای غربــی بــه ویــژه آمریــکا بــا گروه هــای تروریســتی (در ایــن مطالعــه پ.ک.ک) بــه وضــوح گویــای تزویــر
و اســتاندارد دوگانــه موجــود در روابــط بین الملــل و سیاســت ورزی ماکیاولیســتی غــرب از یکســو و گروه هــای تروریســتی از سـوی دیگـر میباشـد. آن یکـی بـا ادعـای آزادی و دموکراســی و نظــم نویــن جهانــی انسـانیت را بـه سـخره گرفتـه و ایـن یکـی بـا نـام حقـوق خلـق کـرد، جامعـه سوسیالیسـتی
و آپوئیســم (آپــو لقــب اوجــالان اســت) و بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود روزانــه جوانـان نـاآگاه را فریفتـه و پـس از جـذب آنــان و گرفتــار ســاختن در حصــار
پولادیــن تشــکیلات بــه مســلخ میفرســتند. کشــورهای غربــی نیــز بــا علـم بـه روابـط فرقه ای وخط مــــــــشی تروریســـــتی پ.ک.ک و شــاخه های رنگارنــگ آن علیرغــم قــرار دادن ایــن گروه هــا در لیســت گروه هــای تروریسـتی، نـه تنهـا دیپلماسـی پنهـان بلکـه روابــط وقیحانــه آشــکاری بــا ایــن گروه هــا
دارنـد. چنـد سـال پیـش یکـی از نماینـدگان کردتبــار مجلــس ســوئد بــه دلیــل شــرکت در یــک رقــص کــردی در شــمال عــراق بــا اعضـای پـژاک بـه سـادگی از فعالیت سیاسـی و پارلمانـی کنـار گذاشـته شـد ولـی در همـان ایــام اعضــای پــژاک نظیــر شــیرزاد کمانگــر، حمیــد علیالــی، ســوران خــدری و یوســف ســلطانی کــه برخــی از ایــن افــراد حتــی در عملیات هــای تروریســتی شــخصا شــرکت داشــتند در اســتکهلم زیــر ســایه ســازمان اطلاعــات و امنیــت ســوئد حضــور داشــتند و از تلویزیــون پــژاک در فوایــد کنفدرالیســم دمکراتیـک و خودمدیریتـی دمکراتیک سـخن می راندنــد. حقیقــت ایــن اســت کــه علیرغــم درج نــام پ.ک.ک در لیسـت سـیاه دولـت آمریـکا بـه عنــوان یــک گــروه تروریســتی، امــا ســابقه نشـان داده اسـت که ایـن مـوارد در چارچوب حقـوق بین الملـل هسـتند و آمریـکا توجهـی بــه کنوانســیون ها و قواعــد آمــره حقوقــی نـدارد. آنچـه کـه در جهـان امـروز بـه طـور عـام و در سیاسـتهای کاخ سـفید بـه طـور خـاص معیـار ارزشـگذاری هسـتند، قـدرت و منافــع می باشــند. اگــر منافــع آمریــکا اقتضــا کنـد، همـکاری بـا داعـش و پ.ک.ک توجیـه خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن دو گــروه تروریســتی، در لیســت ســیاه آمریــکا و اروپــا قــرار دارنــد. امــا بارهــا و بارهــا رســانه های غربــی اخبــاری مبنــی بــر
حمایـت لجسـتیک آمریـکا از داعـش منتشـر کردنــد. همیـن داعـش در زمـان عـدم نیـاز و اتمـام تاریـخ مصـرف، بایـد توسـط گروهـی دیگـر نابـود شـود. ایـن گـروه نیـز جوانـان فریـب خــورده کــرد هســتند کــه در ســوریه تحــت لــوای پ.ک.ک و بــا عنــوان ی.پ.گ و حــزب اتحــاد دموکراتیــک می جنگنــد و در قالـب نیـروی زمینـی ائتـلاف آمریکایـی فعال هسـتند. مهـم، ادامـه جنـگ و فـروش سـلاح و کالای امنیــت بــه کشــورهای خریــدار آن اســت. آمریــکا بایــد بهانــه ای بــرای حضــور در منطقـه داشـته باشـد. روزی ایـن بهانـه نـام داعــش بــه خــود می گیــرد و روزی دیگــر مقابلـه بـا تهدیـد پ.ک.ک علیـه یـک متحـد عضـو ناتـو یعنـی ترکیـه. اکنــون منافــع آمریــکا اقتضــا می کنــد هــم پ.ک.ک بــه عنــوان ســازمان مــادر و هــم شــاخه های ســوری آن ماننــد حــزب اتحــاد دموکراتیــک موســوم بــه پ.ی.د و شــاخه ایرانــی آن یعنــی پــژاک، همــکار آمریــکا در پروژه هــای منطقــه ای باشــند. حــزب اتحــاددموکراتیــک و مجموعه هــای نظامــی وابســته بـه آن، در سـوریه هـم ابـزار فشـار بـر ترکیـه هسـتند و هـم در مواقـع لـزوم، نیـروی زمینی آمریـکا در جنـگ بـا داعـش؛ ایـن مجموعـه سیاســی- نظامــی وابســته بــه پ.ک.ک همچنیــن میتوانــد بــا ابــزار تجزیه طلبــی و خودمختــاری، کارت آمریــکا در مذاکــرات سیاسـی آتـی بـرای حل نهایـی بحران سـوریه
باشـد. سـلاح ها و فرماندهـان آمریکایـی نیـز توسـط ایـن گـروه در یـک جنـگ واقعـی در خاورمیانــه محــک می خورنــد. پــژاک نیــز مرزهــای غربــی ایــران را بایــد ناامــن کنــد. اگــر قــرار اســت ایــران ناامــن شـود و جنـگ بـه داخـل این کشـور کشـانده شــود، بایــد گروههــای تکفیــری در جنــوب شــرق و قوم گریــان کــرد در شــمال غــرب، ایــران را مشــغول ســازند. پــژاک وابســتگی ســازمانی بــه پ.ک.ک دارد، امــا آمریــکا از آن حمایــت میکنــد؛ ســران آن صراحتــا بــر
همـکاری بـا آمریـکا در جنـگ علیـه دولـت ایــران تاکیــد کرده انــد و متهــم بــه انجــام عملیـات تروریسـتی در غـرب ایران و کشـتار هدفمنــد کردهــا اســت. گزارشهــای متعــدد تحقیقـی حکایـت از ارتبـاط آمریکا، عربسـتان و اسـرائیل بـا پـژاک دارنـد. بدنامی ایـن گروه در حـدی اسـت کـه سـایر احزاب مسـلح کرد در مناطـق مـرزی ایـران، هرگونـه ارتبـاط بـا پـژاک را مایـه بدنامـی دانسـته و بـا ایـن گروه ارتبـاط رسـمی و علنـی ندارنـد. زیـرا اصـولا پـژاک را ایرانـی نمی داننـد و آن را وابسـته بـه یک حـزب خارجـی یعنـی پ.ک.ک توصیف کرده انــد.
همچنیــن در مــورد چرایــی اســتفاده ابــزاری آمریــکا از پ.ک.ک و آغــاز ایــن ارتبــاط، نظــرات مختلفــی مطــرح شـده اسـت. برخـی اعتقـاد دارنـد نفــوذ دســتگاه اطاعاتــی آمریــکا در سـازمان تروریسـتی پ.ک.ک، بـه زمـان تاســیس آن بــاز می گــردد. ایــن دســته از کارشناسـان معتقدنـد اساسـا شـخص اوجالان
منبـع اطاعاتی نفـوذی در جریانـات چپگرای تـرک بـوده کـه بـا نفـوذ در میـان چپ هـای ترکیـه و حاکـم کـردن افـراط و نظامیگـری، چپ هــا و کردهــا را بدنــام کــرده و زمینــه امنیتــی شــدن اوضــاع و برخــورد بــا آنهــا را فراهــم کــرده اســت. چکیـده ایـن فرضیـه ایـن اسـت کـه آمریـکا بـا هـدف مبـارزه جـدی بـا اذنـاب شـوروی
در کشــورهای متحــد خــود و بــا هــدف حمایــت از اعضــای ناتــو در فضــای جنــگ سـرد، عوامـل نفـوذی را بـه درون جریان هـای چپگــرا فرســتاده تــا زمینــه انحــراف آنهــا و لــو دادن اطاعــات و ارتباطــات آنهــا بــا شــوروی را فراهــم کنــد.

ترکیــه نیــز (یــا بخشــی از دولــت ایــن کشــور و اصطاحــا دولـت مـوازی یـا دولـت پنهـان در سازمــان اطلاعــــــات ایـن کشـور) به دلیل احسـاس تهدیــد از ناحیــه کردهــا و مباحــث نــژادی و کمالیســم، بایــد کردهــا را «خشــن، مســلح و تروریسـت» جلـوه مـیداد تـا زمینـه جنـگ بـا آنهــا فراهــم شــود. پ.ک.ک ایـن کار را بـه خوبـی بـرای ترکیـه و آمریـکا انجـام داده اسـت. پ.ک.ک تقریبا همه
گروه هــای کــردی و چپگــرای غیرمســلح و خواســتار فعالیــت حزبــی و مســالمت آمیز را در طــول ۴دهــه فعالیــت خــود نابــود کــرده و بـا امنیتـی- نظامـی کـردن اوضـاع منطقـه، زمینــه مهاجــرت ۴میلیــون کــرد در ترکیــه و کشــته شــدن 40هــزار نفــر را فراهــم آورده اســت. اگــر ایــن فرضیــه را بپذیریــم، آنــگاه
میتــوان قبــول کــرد کــه آمریــکا از پ.ک.ک یــک نیــروی شــبه نظامی فرمانبــردار ســاخته تــا بســیاری از اهــداف ایــالات متحــده را در منطقــه غــرب آســیا دنبــال می کنــد. ناامــن ســازی ایــران، ســوریه و عــراق توســط پ.ک.ک و شــاخه های نظامــی آن در منطقــه، بدیـن صـورت قابـل توجیـه اسـت. امــا عــده ای نیــز معتقدنــد پ.ک.ک پــس از دسـتگیری اوجـالان تحـت کنتـرل اطلاعاتـی آمریــکا و ترکیــه درآمــد. ایــن دســته اعتقــاد دارنـد کـه اوجـالان بـرای زنده ماندن و کسـب امتیـاز، بـا ترکیـه معاملـه کـرد و پ.ک.ک را با دسـتورات خـود بـه ابـزار ترکیـه تبدیـل نمود ترکیـه بـه بهانـه حضـور عناصـر پ.ک.ک، در اقلیــم کردســتان عــراق 20پــادگان نظامــی تاســیس کــرده و عمــلا شــهر کردنشــین عفریــن در ســوریه را اشــغال نمــوده اســت. واقعیــت هرچــه باشــد، گویــای وضعیــت
ابزارگونه گــی حاکــم بــر گــروه تروریســتی پ.ک.ک اســت. ایــن گــروه عمــلا خــود را بـه آمریـکا فروختـه و ابـزار پیشـبرد سیاسـت منطقه ای کاخ سـفید اسـت. پ.ک.ک اسـتقلال نـدارد و. شـعار «جنـگ بـرای حقـوق کردهـا» و ســایر ســخنان فریبنــده تئوریــک، صرفــا یـک پوشـش میباشـد. آمریـکا نیـز فـارغ از زمــان در اختیــار گرفتــن مدیریــت پ.ک.ک، بــا اســتفاده از کارت آن، بــه ترکیــه فشــار می آورنــد. تهدیــد تجزیــه ســوریه را اعــلام میکننـد و بـا اسـتفاده از پـژاک، شـاخه ایرانـی پ.ک.ک بـا هـدف ایجـاد نـا امنـی جنـگ را بـه جمهـوری اسـلامی ایـران می کشـانند. لـذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه پ.ک.ک یــک «ابــزار تروریســتی» اســت و نــه بیشــتر. 

23-20
انتهای متن/

دوشنبه, 30 دی 1398 ساعت 11:22

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید