پدر خوانده تروریست ها (5)

ساکنین طبقه ششم ساختمان FBI

 نگاهی به گروهک تروریستی تندر ،حمایتهای مستقیم و آشکار آمریکا و انگلیس

یکــی از موضوعاتــی کــه از بــدو پیــروزی شــکوهمند انقــلاب اســلامی ایــران وجــود داشــته اســت، ماجــرای معاندینــی اســت کــه اقــدام بــه اعمــال تروریســتی علیــه کشــورمان می نماینــد و مع الاســف تقریبــا ســرکردگان همــه آنهــا علــی رغــم جرمــی کــه مرتکــب شــده اند و بــا وجــود اطــلاع کشــورهای اروپایــی و آمریــکا در اقصــی نقـاط ایـن کشـورها بـه صـورت آزادانـه بـه فعالیــت و زندگــی روزمــره خــود مشــغول هســتند. آنهــا هــر از چنــد گاهــی از ایــن کشــورهای مدعــی حقوق بشــر، اقــدام بــه طرح ریــزی یــک اقــدام تروریســتی جدیــد علیــه جمهــوری اســلامی ایــران می نماینــد و بــه صــورت علنــی مســئولیت آن را نیـز بـر عهـده میگیرنـد، بـدون اینکـه کوچکتریـن مشـکلی برایشـان ایجـاد شـود. در همیــن راســتا بــه بررســی یکــی از ایــن
گروهکهـای تروریسـتی خواهیـم پرداخـت و زوایـای پیـدا و پنهـان حمایـت کشـورهای غربـی بـه خصـوص آمریـکا را از آنهـا مورد واکاوی قــرار خواهیــم داد.
ابتــدا تصــور کنیــم گروهــی تروریســتی وجـود دارد کـه در ایـالات متحـده، عملیـات تروریســتی انجــام داده و ده هــا نفــر را بــا قســاوت تمــام کشــته و گســتاخانه هــم مســئولیت آن را بــر عهــده گرفتــه اســت. همچنیــن ایــن گــروه بــرای ابــراز نقطــه نظـرات خـود وبسـایت و کانـال تلویزیونی هـم در اختیـار دارد. از طـرف دیگر هـواداران خــود را هــم هدایــت میکنــد و آنهــا را بــرای بمــب گــذاری در اماکــن عمومــی آمــوزش مــی دهــد؛ افــرادی کــه وظیفــه اصلیشــان نهادینــه کــردن وحشــت، هــرج و مــرج در جامعــه آمریکایــی اســت و در راس آن تهدیـد زندگـی افـراد ایـن جامعـه بـا تمـام زوایـای خـوب و بـدش را در دسـتور کار دارنـد. حـال فـرض کنیـد پایـگاه اصلـی و مرکــز فرماندهــی ایــن گــروه در ایــران و یـا کشـور دیگـری مسـتقر باشـد و اعضـای آن در شــهرهای اصلــی آن زندگــی کننــد و هچـون شـهروندان عـادی از خدمـات پسـت الکترونیـک و مخابـرات بهـره ببرنـد. در ایـن شــرایط از کاخ ســفید چــه انتظــاری بایــد داشـت؟ شـاید یـک یـا دو جنـگ در منطقـه راه بیانـدازد یـا جریانـی را بـرای مبـارزه بـا تروریسـم در سـطح جهانـی تشـکیل دهـد و حتـی شـاید طـرح جنـگ را در جهت سـاقط نمـودن دولتـی بـه صـدا درآورد و یـک تغییر رژیــم تحمیلــی را در دســتور کارش قــرار دهــد. علــی ای حــال آنچــه مســلم اســت واشــنگتن بیــکار نخواهــد نشســت و ایــن موضـوع دقیقـا وضعیتـی اسـت کـه در حـال حاضـر جمهـوری اسـلامی ایـران بـه شـدت بــا آن مواجــه اســت.
متاســفانه گروهکــی بــا نــام تنــدر (انجمــن ســلطنت طلبــان ایــران) بــا همیــن شــکل وجــود دارد کــه چندیــن بــار در کشــورمان دســت بــه اقدامــات تروریســتی زده و دههــا شــهروند بیگنــاه را شــهادت رســانده اســت و در کنــار آن باعــث ایجــاد تــرس و نــا امنــی در جامعــه شــده اســت. جالــب اینکــه
مقــر اصلــی گروهــک در آمریــکا و انگلیـس بـوده و اعضـای آن در کنـار شـهروندان آمریکایـی و انگلیسـی به راحتـی زندگـی کـرده و عوامـل خـود در داخـل کشـور را بـرای بمبگــذاری در ایــران هدایــت می کننــد. «فــرود فولادونــد» یــا همــان «فتــح الله منوچهــری» سـرکرده ایـن گروهـک کـه قبـل از پیـروزی انقاب اسـلامی
بـا سـاخت چنـد فیلـم غیـر اخـــلـاقی بـا شکســــــت مواجــه شــد و هیچـــــگاه مــــــــورد اقبــال قــرار نگرفت،پس از انقـلـاب اســلامی بــه جــرم کلاهبــرداری از یــک تاجـر فـرش در ترکیـه، تحـت تعقیـب قـرار گرفــت؛ امــا متــواری شــد. وی در ســال 1383بــا تلویزیــون تــک نفــره Your TV و راه انــدازی «انجمــن پادشــاهی ایــران» و محفلـی بـه عنـوان «تنـدر» کـه بـازوی تـرور ایـن گروهـک بـود، به صحنـه بازگشـت. وی قــول داد کــه تــا ابتــدای ســال ،1384نظــام
جمهــوری اســلامی ایــران تغییــر میکنــد کـه بـا عـدم تحقـق ایـن امـر، وعـده خـود را بـرای یکسـال دیگـر تمدیـد کـرد؛ امـا بـه ناگهـان در سـال 1385ناپدیـد شـد. در همیـن رابطـه دختـر فولادونـد گفته اسـت کـه پدرش در اســرائیل بســر می بــرد و آنهایــی کــه بــا فتـح الله منوچهـری آشـنایند، میگوینـد کـه در حـال خـرج کـردن پولهایـی اسـت کـه از راه توهیـن بـه اسـلام، قـرآن، پیامبـر(ص) و دیگر مقدســات بــه دســت آورده اســت. فتــح الله منوچهــری در ســال 1384بوســیله واحــد ضـد تـرور «اسـکاتلندیارد» دسـتگیر شـد امـا ۴8سـاعت بعـد بـا وسـاطت سـازمان موسـاد آزاد شـد. وی در شـبکه تلویزیونـی اش بـا یک کلــت حاضــر میشــد و مســئولان ایــران رابـه تـرور تهدیـد میکـرد و از مخاطبـان خـود میخواســت دســت بــه اقدامــات تروریســتی بزننــد. پــس از متــواری شــدن فولادونــد
فــردی بــه نــام «جمشـــید شارمهد»، مســــــئولیت انجمـن پادشـاهی را بـه عهــده گرفــت. بـا نگاهـی کوتـاه بـه ایـن گروهــک تروریســتی بــه مــوارد متعــددی از اعمــال مجرمانه شــان بــر می خوریــم کــه عبارتنــد از:
1-انفجــار در ســد ســی بنـد در اسـتان فـارس طـی ســال 2006میــلادی.

2-حملــه بــه حســینه ای در شــیراز در ســال 2008 میــلادی 

3-بمـب گـذاری نـا موفـق در مرقـد حضــرت امــام خمینــی (ره) طــی ســال 2009میــلادی.

4-ایجــاد نــا امنــی و آشــوب پــس از انتخابــات دوره دهــم ریاســت جمهــوری در ســال 2010میــلادی.

5-تـرور پروفسـور علی محمـدی در تهـران طـی سـال 2010میـلادی.

گروهــک تنــدر تاریخچــه کوتاهــی دارد کــه تقریبــا همزمــان بــا شــروع برنامـه تلویزیونـی آن در سـال 2002 بــه نوعــی اعــلام موجودیــت کــرده و بــه فعالیت هــای تروریســتی میپـردازد تـا از طریـق، مسـئولیت حمـلات تروریسـتی خـود را بـا لحنـی تنـد برعهده گیـرد؛ امـا بـه هیـچ وجـه از حمایتـی کـه از طریـق دولـت هـای غربـی و آمریــکا مــی شــود ســخنی بــه میــان نمــی آورد. نکتــه مهــم و قابــل تامــل ایــن اســت کــه پایــگاه ایــن گروهک در کوچـه و پـس کوچـه هـای جهـان سـوم و یا خاورمیانـه نیسـت! اتفاقا واشـنگتن و دسـتگاه اطاعاتــی ســیا هــم از محــل اســتقرار آنهــا آگاه اســت؛ ولــی هیــچ کاری بــرای متوقــف
کـردن فعالیـت هـای تروریسـتی آنهـا و یـا دستگیریشـان نکـرده اسـت؛ چـرا کـه طبـق اظهــار صریــح جمشــید شــارمهد، محــل اسـتقرار آنهـا در طبقـه ششـم سـاختمان FBI اســت! و بــه صــورت همه جانبــه حمایــت و محافظــت می شــوند تــا بــا خیالــی راحــت بــه اعمــال مجرمانــه خــود بپردازنــد. در فضـای مجـازی راه هـای ارتباطـی تنـدر متشـکل از دو وب سـایت اسـت کـه یکـی از آنهــا در جهــت اشــاعه تفکــرات تروریســتی تنــدر و جــذب نیــروی انســانی و یارگیــری اسـتفاده مـی شـود. سـرکرده ایـن گروهک در وب ســایت هایش اینطــور وانمــود میکنــد کـه گرفتـن جـان شـهروندان، هزینه ای اسـت کـه مـی بایـد بـرای سـرنگونی رژیـم ایـران پرداخـت شـود. ایمیـل و شـماره تلفـن تنـدر هـم در سـایت وجـود دارد و در ایـن شـماره تماس هایــی کــه آزادانــه از ایــن گروهــک تروریســتی اعـلـام مــی شــود پیــش کــد شـهرهای انگلیـس و ایـالات متحـده کامـلا مشــهود اســت. وب ســایت دیگــر بــه کار آمـوزش اعضـای جـذب شـده مشـغول بـوده و جزئیـات روشـهای ایجـاد آشـوب، سـاخت مـواد منفجـره و کارگـذاری مـواد منفجـره را آمـوزش مـی دهـد. در ایـن سـایت 45روش سـاخت بمـب آمـوزش داده شـده و متاسـفانه فیلتـر نیـز نشـده اسـت. امــا روش هــای تبلیغاتــی تنــدر بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود و در کنــار وبســایت، کانــال هــای تلویزیونــی رســمی و دولتــی آمریـکا و انگلیـس همچـون صـدای آمریکا و بی بی ســی فارســی اغلــب بــه طــور مرتــب تبدیــل بــه پایــگاه و محفلــی بــرای اعضــای ایـن گروهـک شـده و بـه آنهـا ایـن امـکان را مـی دهنـد تـا بـه ابـراز عقیـده و نظرشـان از ایـن تریبـون بپردازنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن رسـانه هـا در کنـار ایـن مجرمیـن، هرگـز فرصـت اظهـار نظـر بـه خانـواده هایی کــه قربانــی ترورهــای کــور ایــن گروهــک شــده اند، نمی دهنــد. همــان طــور کــه اشــاره شــد در 12آوریــل 2008بمبــی در حســینه رهپویــان وصــال در شــهر شــیراز توســط اعضــای گروهــک تنـدر منفجـر گردیـد تـا موجبـات وحشـت عمومــی مــردم وآغــاز اغتشاشــات شــهری گـردد. در ایـن حادثـه تروریسـتی 14نفـر بـه شـهادت رسـیدند کـه از جملـه این شـهدا دو بـرادر کوچـک بـه نامهـای علیرضـا و عرفـان انتظامـی بودنـد. جالـب اینکـه ایـن گروهـک در توجیــه جنایــت خــود ابــراز مینمایــد کــه حضــور ایــن کــودکان در ایــن حســینه نشــان دهنــده طرفــداری از دولــت بــوده و دلیلـی موجـه بـرای اینکـه رحمـی بـه آنهـا نشـود! و در نهایـت هـم ایـن افـراد را قربانیان هـدف خـود قلمـداد مـی کننـد. حـال سـوال اینجاســت، ایــن گروهــک و عناصــر آن کــه تحـت حمایـت دولـت آمریـکا قـرار دارنـد، چگونـه اینچنیـن آزادانـه بـه اعمـال مجرمانـه خــود بــدون اینکــه کوچکتریــن پاســخی
بــه افــکار عمومــی و جامعــه حقوق بشــر جهانــی بدهنــد تــداوم مــی بخشــند؟ جــز اینکــه آمریــکا خــود بزرگتریــن حامــی تروریســتها اســت و به نوعــی پدرخوانــده آنهــا محســوب شــده و همــواره بــا اعمــال اقدامــات بــی شــرمانه اهدافــش را پیــش می بــرد.در حـال حاضـر نیـز «دردانـه منوچهـری» کـه در لنــدن اقامــت دارد و آزادانــه بــه آمریــکا ســفر میکنــد، یکــی از لیدرهــای گروهــک تنــدر اســـت. همـــچنین «جمشـــــــید شـــــــــارمهد»، «ایمــــــانوئل عافــار» و «رزیتـــا منطقــی» کــه دیگــر همــکاران منوچهــری هســتند نیــز آزادانــه در آمریــکا زندگــی میکننــد و بــه جمــع آوری منابــع مالــی مشــغول هســتند. در واقــع گروهــک تروریســتی انجمــن پادشــاهی (تنــدر) تحــت حمایــت دولــت آمریــکا همچنـان در پـی فعالیـت علیـه ملـت و نظـام جمهــوری اســلامی ایــران اســت. جمشــید شــارمهد کــه مجــری تلویزونــی تنــدر اســت، بــر حمایــت دولتــی آمریــکا از گروهــک صحــه میگــذارد و حتــی تــا آنجایــی پیــش مــیرود کــه گــروه خــود را وابســته بــه FBIمعرفــی میکنــد و همــان طــور کــه پیشتــر اشــاره شــد در برنامــه تلویزیونــی خــود اظهــار میکنــد کــه دفتــر کاری اش در طبقــه ششــم ســاختمان فـدرال اسـت. او اقدام تروریسـتی حسـینه وصـال از طـرف گـروه تروریسـتی تنـدر را بـر عهـده گرفتـه و تصاویـری از انفجار را در وب ســایت تنــدر بــه نمایــش میگــذارد و پلیــس بیــن الملــل نیــز بــا پیگیـری مسـئولین ذیربـط کشـورمان بـر همیـن اسـاس حکمـی بـرای دسـتگیری شــارمهد صــادر میکنــد. امــا بــا عنایــت بــه حمایــت همه جانبــه آمریکایی هــا از جمشــید شــارمهد همچنــان آزاد بــوده و بــا خیالــی راحــت بــدون کوچکتریــن احســاس خطــری بــه زندگــی خــود می پــردازد تــا جایــی کــه شــماره تلفــن و ایمیــل خــود را بــه طــور آشــکار اعــلام مــی کنــد و آنهایــی را کــه مــی خواهنـد برایـش مطلبـی بنویسـند بــه چالــش می طلبــد. ایمـان عافار نفـر دوم گروه اسـت. عافـار عـاوه بر کمـک هـای مالـی، کــــــــار تقـویت روحی را نیــز بــر عهــده دارد. او نیــز حکــم وانتــد قرمـزش صـادر شـده اسـت امـا بـا عنایـت بــه حمایــت آمریکایی هــا آزاد اســت و عـلاوه بـر آمریـکا، در اسـرائیل هـم سـکونت دارد و بیــن دو کشــور تــردد مــی کنــد و سـازمانهای اطاعاتـی آمریـکا، موسـاد نیـز او را از لحـاظ امنیتـی و اقتصـادی حمایـت و پشـتیبانی می کنـد. او مسـئول روابـط عمومـی و امــور رســانه تنــدر اســت و بــا توجــه بــه یهــودی بودنــش و عضویــت شــهروندی اش در رژیــم کودک کــش صهیونیســتی، نفــرت خــود را از ایــران ابــراز داشــته و از جملــه عوامـل صهیونیسـتها در طراحـی و هدایـت عملیـات تروریسـتی علیـه ایـران اسـت. لـذا بــر اســاس همیــن ســناریوی تروریســتی پروفســور مســعود علی محمــدی کــه یکــی از دانشــمندان متخصــص ایرانــی در زمینــه فیزیــک ذرات بــود و در پــروژه صلح آمیــز هسـته ای ایـران فعالیـت میکـرد، در روز 22 دیمـاه سـال 1388هنگامـی کـه خانـه خـود را بــه مقصــد دانشــگاه تهــران تــرک مــی کــرد تــرور شــد و بــه شــهادت مــی رســد کــه متعاقبــا گروهــک تنــدر مســئولیت ایــن عملیــات تروریســتی را بــر عهــده میگیــرد، گروهکـی کـه برخـی از اعضایـش همچـون عافــار ســاکن اســرائیل اســت و توســط عوامـل موسـاد هدایـت و حمایـت می شـود. بـی شـک بـا توجـه بـه نحـوه تـرور شـهید علـی محمـدی ایـن عملیـات توسـط رژیـم صهیونیسـتی طرح ریـزی و توسـط گروهـک تنـدر اجرایـی گردیـده اسـت؛ وظیفـه ای را کـه آمریکاییهـا بـه گروهـک ریگــی ســپرده بودنــد امــا آنهــا نتوانســتند بــرای ایجــاد نــا امنــی از مناطـق مـرزی بـه عمـق کشـور، بویـژه شـهرهای پرجمعیـت آن را بــه ســر انجــام برســانند. بـا همـه ایـن وجـود گروهـک تنـدر بسـیار کـم ظرفیـت تـر از آن بـود کـه توانایـی ادامـه فعالیـت هـای تروریسـتی در داخـل کشــور داشــته باشــد؛ امــا ســرکردگان آن بــه واســطه اینکــه شـاید روزی بـه کار آینـد، فعـلا آزادانـه در آمریـکا حضـور داشــته و تحــت حمایــت دولــت ایــن کشــور هســتند. ایـالات متحـدهای کـه مدعـی دروغین حقوق بشـر اسـت و کارنامــه جنایاتــش در حــق دولتهــا و ملتهــای جهـان بـر همـگان واضـح و مبرهـن اسـت چشـمان خــود را همچنــان بــر فعالیتهــای تروریســتی تنـدر مـی بنـدد، زیـرا هـرگاه منافعـش ایجـاب نمایـد پرچـم جنـگ علیـه تروریسـم را هـزاران کیلومتــر دورتــر از مرزهایــش بــه اهتــزاز در آورده تـا بـا اتخـاذ سیاسـت هـای دوگانـه در زمینه هـای دیگـری همچـون اسـتفاده از انـرژی هسـته ای امـکان بهـره کشـی از آنـان را بـرای خـود فراهـم نمایـد. نکتــه قابــل تامــل در ایــن اســت کــه اینگونــه حمایت هــای همه جانبــه از تروریســتها تنهــا محــدود بـه آمریـکا نمی شـود و برخـی از کشـورهای اروپایـی نیـز بــا تاثیــر پذیــری از مشــی آمریکاییهــا حتــی گاهــی گــوی ســبقت را از آنهــا می رباینــد و ایــن داســتان همچنــان ادامــه دارد.
انتهای متن/

چهارشنبه, 25 دی 1398 ساعت 16:27

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید