پدرخوانده تروریست ها(8)

نجات از محاکمه و فروپاشی

 نگاهی به نقش آمریکا برای حفظ منافقین پس از پایان حضور 25 ساله در عراق

 

قــرار گیــری نــام ســازمان مجاهدیــن خلــق یــا همــان گروهــک منافقیــن در فهرســت ســازمانهای تروریســتی وزارت امــور خارجــه آمریــکا در ســال 1997میــلادی صــورت گرفــت. ایــن نام گــذاری توســط وزارت امـور خارجـه آمریـکا در روز 7اکتبـر 1997 / 16 مهــر مــاه ،1376اعــلام گردیــد. بــا ایــن فهرســت گروهــک منافقیــن و 29 ســازمان و گــروه خارجــی دیگــر رســما بــه عنــوان «ســازمانهای تروریســتی» اعــلام شـدند. مادلیـن آلبرایـت وزیـر امـور خارجـه
وقــت آمریــکا بــا اعــلام ایــن مســئله از آغــاز اقدامــات قانونــی آمریــکا علیــه ایــن گروههــای تروریســتی نظیــر منــع تــردد و ورود بـه خـاک آمریـکا، منـع مـراودات مالـی و دیگــر اقدامــات محــدود کننــده خبــر داد. بــه دلیــل فعالیــت منافقیــن علیــه امنیــت جمهــوری اســلامی، ایــن فهرســت گذاری را بایــد تصمیمــی در قبــال ایــران دانســت کــه البتــه بــا مقاصــد سیاســی آمریکایی هــا همخوانــی دارد. تحلیــل رفتــار آمریــکا بعــد از ایــن اقــدام بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه اساســا نــام منافقیــن در فهرســت سـازمانهای تروریسـتی درواقـع یـک چـراغ سـبز از سـوی آمریـکا بـرای آغـاز ارتبـاط بـا دولــت وقــت در جمهــوری اســلامی بــود و بـاز هـم بـر اسـاس سـنت اسـتکباری ایالات متحـده، یـک امتیـاز نـه چنـدان مهـم بـرای ایــران ارائــه شــد تــا مســیر بــرای نفــوذ
آمریکایی هــا بــاز گــردد! نگاهــی بــه اظهــار نظرهــای سیاســی در همــان ســال از ســوی برخــی مقامــات آمریکایـی نشـان می دهـد کـه حتـی در خـود
آمریــکا نیــز بــه ایــن اقــدام بــا دیــده شــک نگریســته شــد. البتـه صـدای آمریـکا در گزارشـی بـه همیـن موضـوع پرداخـت و اظهـارات مخالـف ایـن اقـدام وزارت خارجـه دولـت وقـت آمریکا را نیـز پوشـش داد: « 28تـن از نمایندگان سـنای آمریــکا معتقدنــد کــه اتخــاذ ژســت های آشــتی جویانــه در مقابــل دولــت ایــران
اقدامــی اشــتباه اســت. آنــان از وزارت امــور خارجــه آمریــکا خواســته انــد تــا در مــورد حمایـت از گروه هـای مخالـف دولـت ایـران از جملــه مجاهدیــن خلــق بررســی های جدیــدی انجــام دهــد». صـدای آمریـکا همچنیـن بـا نقـل گفته هـای مارتیــن ایندایــک، معــاون امــور خاورمیانــه وزارت خارجـه آمریـکا افـزود: «ایـران قربانی اقدامــات تروریســتی بــوده اســت. در ســال،1998چنـد تـن از مقامـات بلنـد پایـه دولت ایــران مــورد حملــه قــرار گرفتنــد و دو تــن از آنـان کشـته شـدند کـه گـروه تروریسـتی مجاهدیــن خلــق مســئولیت ایــن قتل هــا را بـر عهـده گرفتـه اسـت. همچنیـن اخیـراً هـم مجاهدیــن خلــق مســئولیت قتــل جانشــین
رئیـس سـتاد ارتـش ایـران را پذیرفته اسـت...

در ایــن زمینــه، مــا گــروه مجاهدیــن خلــق را بــه عنــوان گــروه خارجــی تروریســتی شــناختیم و شــورای ملــی مقاومــت را نیــز همــان مجاهدیــن خلــق شناســایی کردیــم. ایـن اقـدام مـا ارسـال هـر گونـه کمـک مالی یــا حمایــت از ایــن گــروه را غیــر قانونــی اعــلام می کنــد و مانــع جلــب حمایــت و کمـک مالـی بـرای آنـان در آمریکا می شـود». البتـه در نقـد رفتارهـای متناقـض آمریـکا در قبــال ایــران بایــد بــه تنــوع و تفاوتهــا و رقابتهــای درونــی موجــود در دســتگاهها و احـزاب حاکـم آمریـکا نیـز توجـه نمـود. امـا ایـن واقعیـت را نمـی تـوان نادیـده انگاشـت کــه سیاســت غالــب، در مرکــز دیپلماســی آمریـکا، همـواره بـر پایـه دشـمنی بـا ایـران و انقلـاب آن بـوده اسـت. بــر ایــن اســاس بــود کــه در دوران جنــگ ایـران و عـراق، آمریـکا بـه رغـم اعـلام بـی طرفــی، آشــکارا از عــراق جانبــداری کــرد. روابــط قطــع شــده دیپلماتیــک خــود را بــا عــراق از ســر گرفــت و در حمایــت از عــراق تــا آنجــا پیــش رفــت کــه بــا اعــزام نـاوگان عظیمـی بـه خلیـج فـارس و انهـدام اســکله های ایرانــی و هــدف قــرار دادن هواپیمــای مســافربری جمهــوری اســلامی ایـران و کشـتن مسـافران بـی گنـاه، جنگـی اعـلام نشـده را بـا جمهـوری اسـلامی ایـران بــه راه انداخــت. بــا ورود آمریــکا بــه عــراق در مــارس 2003/اســفند 1381مشــاهده شــد کــه در عمــل رفتــار ایــالات متحــده بــا گروه هــای تروریســتی از جملــه منافقیــن برخــلاف ادعـای آنهـا در مـورد تروریسـتی بـودن ایـن ســازمان ها اســت. از برخوردهــای دوگانــه ای کــه آمریکاییهــا در عــراق نســبت بــه منافقیـن در پیـش گرفتنـد، آزادی تحـرکات و ترددهـای مکـرر و پیوسـته اعضـای گـروه در زمینه هــا و حوزه هــای مختلــف بــود. 

unnamed

 

 

از جملـه فعالیت هایـی که منافقین بعـد از ورود آمریـکا بـه عراق در دسـتور کار خود داشـتند و مسـئولان تـازه عراقـی نیـز از فعـل و انفعالات آن بی خبـر نبودنـد، سـرمایه گذاری آنها بر روی برخـی از گروههـا، احزاب و نحله های سیاسـی بـود تـا پس از انتقال دائمی قـدرت در عراق، بر حکومت جدید فشـار آورده دسـتور اخراجشان از این کشـور را لغـو نمایند. این اقـدام از دیگر تحـرکات گسـترده رجـوی در عـراق، تـلاش بـرای توجیه سیاسـی ابقـای منافقیـن در خاک
عـراق بود. بـا ایـن حـال مسـئولان سیاسـی عـراق بعـد از سـقوط صـدام کـه تأمین امنیـت این کشـور را اولیـن اولویت آن روز عراق می دانسـتند، تلاش می کردنـد تـا در گام اول گروههای تروریسـتی را از خـاک عـراق اخـراج کننـد؛ خصوصـا منافقیـن کـه از پایگاهی رسـمی در این کشـور برخـوردار بـوده و همچنین خاطـرات تلخی از اقداماتـش بـرای خدمـت بـه صـدام را در ذهن مـردم عـراق ثبـت کـرده بود.

main-qimg-aefdf59a4d488b041598d51339aae562

 

 

 در یکــی از اظهــار نظرهــای رســمی دکتــر احمـد چلبـی، رئیـس کنگـره ملـی عـراق که در شــورای حکومــت انتقالــی نیــز حضــور داشـت، بـر ضـرورت اخــراج ایــن گــروه تروریسـتی از خـاک عـراق تأکیـد کـرد کـه بیانگـر موضـع رسـمی حاکمـان جدیـد عراق بــود: «شــورای حکومــت انتقالــی عــراق، بــا اجمــاع، بــه رســمیت شــمردن ایــن گــروه تروریســتی را غیــر قانونــی اعــلام کــرد و تصمیــم گرفــت کــه امــوال و دارایی هــای آنهــا را مصــادره و ایشــان را از ایــن کشــور اخــراج کنــد ایــن شــورا تاکیــد کــرد کــه گــروه مجاهدیــن و ســرکردگان آن بایــد بــه دادگاه ویـژه تحویـل داده شـوند ، زیـرا آنهـا در زمـان حکومـت صـدام رئیـس جمهـوری ســابق عــراق، بــا وی بــرای ســرکوب انتفاضــه شــعبانیه ســال 1991در جنــوب عــراق همــکاری کــرده و مرتکــب جــرم و جنایــت ضــد بشــری زیــادی در حــق ایــن مــردم شــدند... هــر گونــه وقــت کشــی در اجــرای تصمیــم شــورای حکومــت انتقالــی و ســکوت مقامــات دولــت موقــت عــراق در مــورد حضــور ایــن گــروه در عــراق و وضعیــت غیــر قابــل قبــول امنیتــی عــراق، درسـت نیسـت و بـه اقدام جـدی نیـاز دارد». هـر چنـد پـس از تشـکیل حکومـت موقـت عــراق بــر خــلاف اولتیماتــوم قبلــی و حتــی اخطارهــای مکــرر، اخــراج منافقیــن از خــاک عــراق تحقــق نیافــت، حامــد البیاتــی، معــاون هوشــیار زیبــاری وزیــر امــور خارجــه وقــت عــراق، در یکــی از نخســتین اظهــار نظرهــای رســمی، گفــت: «عــراق مایــل اســت کــه ایــن گــروه داوطلبانــه از عــراق خــارج شــود، تمامــی افــراد و گروههــای سیاســی رســمی عــراق بـر ایـن نکتـه اتفـاق نظـر دارنـد کـه عـراق بایــد عــاری از وجــود گروه هــای نظامــی و شــبه نظامــی باشــد... تعــداد مجاهدیــن خلــق کــه در محــدوده قــرارگاه اشــرف در شــمال بغــداد، در نزدیکــی کرکــوک، تحــت نظـارت ارتـش آمریـکا بـه سـر می برنـد، بـه چهــار هــزار نفــر مــی رســد کــه تــا کنــون، نـه ایـن گـروه تمایلـی بـه خـروج از عـراق نشـان داده اسـت و نـه هیـچ کشـور خارجـی علاقــه ای بــه پذیرفتــن آنهــا دارد... حتــی فرانســه، کــه پذیــرای تعــدادی از رهبــران ایــن گــروه بــوده، تعــدادی از رهبــران آنهــا را در سـال گذشـته دسـتگیر کـرد... ایـران بـه آنهـا عفـو عمومـی خواهـد داد و اعـلام کرده اسـت کـه بخـش بزرگـی از مجاهدیـن خلـق را خواهــد پذیرفــت؛ بــه خصــوص آنهایــی را کــه اســیران جنگــی بوده انــد و بــه آنهــا (مجاهدیــن) پیوســته اند، ایــران تضمیــن می کنــد کــه در صــورت بازگشــت ایــن گـروه، خطـری متوجـه آنهـا نباشــد... امــا آنهایــی کــه از دیــد دولــت ایــران، جنایتــکار محســوب می شـوند و در حملـه علیـه مقامـات دولـت ایــران دســت داشــته اند، نمی تواننــد بــه ایـران بازگردنـد... شـاید بعضی از کشـورهای اروپایــی آنهــا را بپذیرنــد امــا دولــت عــراق از آنهــا می خواهــد از عــراق خــارج شــوند تــا مانعــی در روابــط ایــران و عــراق ایجــاد نشــود».

                                                                                    220px-Flag of Iraq 20042008.svg


حـازم شـعلان وزیـر دفـاع وقـت عـراق نیـز طــی یــک مصاحبــه مطبوعاتــی بــا روزنامــه کویتـی «الانبـاء» صریحـا اظهـار داشـت کـه چــون عراقی هــا میخواهنــد در صلــح و ثبــات زندگــی کننــد، منافقیــن را اخــراج خواهنـد کـرد. وی در ادامـه اظهـارات خـود ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه مســئله حضــور منافقیــن در عــراق یــک مســئله داخلــی اســت، افــزود: «مجاهدیــن خلــق را مــا بــه وجــود نیاورده ایــم، بلکــه مــا از مخالفیـن ایـن سـازمان بـه شـمار می رویـم.
اینهــا گروهــی بودنــد کــه در زمــان صــدام حســین بــا مــا جنگیدنــد؛ ولــی بایــد بــه مـا فرصـت بدهیـد کـه دولـت عـراق زمـام امــور را در دســت بگیــرد. در آن زمــان مــا اقـدام بـه اخـراج ایـن گـروه خواهیـم کـرد؛ زیـرا میخواهیـم در صلـح و ثبـات زندگـی کنیــم.»
اظهــار نظرهــای مقامــات وقــت عــراق نــه تنهــا از عــزم جــدی ایــن کشــور بــرای اخـراج منافقیـن خبـر مـی داد، بلکه مشـخص شـد کـه محاکمـه سـرکردگان ایـن گروهـک بــه دلیــل ســالها جنایــت در همدســتی بــا صــدام نیــز از جملــه خواســته های مقامــات عراقـی اسـت. امـا غیـر از تحـرکات گسـترده  گروهــک رجــوی بــرای مقابلــه بــا تصمیــم دولــت عــراق، اقدامــات آمریکایی هــا نیــز  کامـلا در تضـاد بـا خواسـته قانونـی دولـت عــراق قــرار داشــت و معلــوم شــد کــه آمریکایی هــا بــرای مانــدن منافقیــن در عـراق بـه دولـت ایـن کشـور فشـار می آوردنـد و در مسـیر اجــرای حکــم اخــراج کارشــکنی می کننــد.
در همیــن رابطــه عبدالعزیز حکیم، رئیس وقــت مجلــس اعــلای انقــلاب اســلامی عـراق، طـی مصاحبـه ای با شـبکه ماهـوارهای آمریکایــی «الحــره» (عــرب زبــان،) حمایــت عجیــب آمریــکا از منافقیــن را نشــانه عــدم صداقــت آمریــکا در وعــده اش نســبت بــه واگـذاری قـدرت به مـردم در عراق برشـمرد. وی در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار الحـره کـه نظـر حکیـم را دربـاره تصمیـم واشـنگتن بـه حمایــت از منافقیــن پرســیده بــود، اظهــار داشــت: «در کنفرانــس گروه هــای مخالــف رژیــم صــدام کــه در لنــدن تشــکیل شــده بـود، تصمیـم گرفتیـم کـه تمامی سـازمان های تروریسـتی در عـراق را از بیـن ببریـم. رژیـم صــدام در آن زمــان عــراق را تبدیــل بــه چــراگاه تروریســت ها کــرده بــود. خصوصــا گــروه مجاهدیــن خلــق و حــزب پ.ک.ک. گــروه مجاهدیــن خلــق رفتــار بســیار بــدی
نســبت بــه مــردم عــراق داشــته اند. مــا در عـراق گورهـای دسـته جمعی زیـادی داریـم کـه توسـط مجاهدیـن خلـق بـه وجـود آمـده اســت؛ ولــی سیاســت آمریــکا، کــه عامــل بسـیاری از مشـکات کنونـی نیـز هسـت، در خصـوص ایـن گـروه اشـتباه اسـت. آمریـکا بایــد پیامــد و مســئولیت حمایــت از ایــن گــروه را بــر عهــده بگیــرد. مــن بــار دیگــر تأکیــد میکنــم کــه ایــن عمــل، یــک امــر ناپسـند بـه شـمار مـی رود و نشـان می دهـد کــه آمریکایی هــا در واگــذاری قــدرت و
اســتقلال بــه مــردم عــراق صــادق نبودنــد... مـن چنـد مـاه پیـش اعـلام کـرده بـودم کـه اگــر گروه هــای تروریســتی در عــراق باقــی بماننـد، کـم کـم ایـن تروریسـتها خـود را بـه کشـورهای مجـاور خواهنـد رسـاند و لـذا کشـورهای همسـایه همـواره نگـران وضعیت آینـده سیاسـی عـراق هسـتند و ایـن نگرانـی،
از دولـت و مـردم عـراق نیسـت... ایـن اسـت کــه مبــادا عــراق بــه یــک انبــار ســلاح و پناهــگاه تروریســتها و جنایتــکاران تبدیــل شــود».

                                                               abdulazizhakim 260809

 


حکــم بــه اخــراج منافقیــن و تلاش هــای مقامــات عراقــی بــرای اجــرای آن مســئله ای ناشـی از یـک مطالبـه جـدی مردمـی در عراق بــود. در همیــن رابطــه تجمعــات مردمــی در شـهرهای مختلـف عـراق نیـز بـا طرح مسـئله لــزوم اخــراج و محاکمــه تروریســت های منافقیــن نیــز صــورت گرفــت. از جملــه واکنش هــای اعتراضــی علیــه حضـور منافقیـن در خـاک عـراق، تظاهـرات و راهپیمایــی جمــع کثیــری از اهالــی شــهر «خالــص» از توابــع اســتان «دیالــه» واقــع در 60کیلومتــری شــمال شــرقی بغــداد علیــه ایــن گــروه بــود. شــعارهای مکتــوب و شـفاهی ایـن تظاهـرات از ایـن قـرار بودنـد:
سـازمان مجاهدیـن خلـق تروریسـت اسـت/ مجاهدیـن خلـق! از کشـور مـا بیـرون بروید/ دولــت [عــراق] بایــد ایــن غــده ســرطانی ترور و وحشت را از کشــور بیــرون کنــد/ مجاهدیـن خلـق بایـد محاکمــه شــوند/ منافــق، بــرو گــم شــو/!منافق، هرگــز هرگــز! جیره خــوار صــدام! از کشــور مــا بیــرون برویــد.
علیـــــــرغم مطالبــات مردمــی و احـکام قانونـی مقامـات عراقــی در قبــال ایــن گروهــک تروریســتی، همچنــان آمریکایی هــا بــا اقدامــات خــود ســعی در حفــظ منافقیــن در عــراق داشــتند. از جملــه اقــــــدامات فرماندهــی مرکــزی نیــــــــروهای آمــــــریکایی در عــراق اعــلام حمایــت رســمی ارتــش آمریــکا از ایــن گروهــک تروریســتی بــود. درواقــع آمریکایی هــا در واکنــش بــه بــالا گرفتــن مطالبــه اخــراج تروریســتها، حمایتهــای خــود را بــه شــکل رســمی آشــکار کردنــد. روز چهارشــنبه 21ژوئیــه 2004 / 31تیــر مــاه 1383 ، «سرلشــکر جی.د.میلــر» معــاون فرماندهـی نیروهـای آمریکایی در عـراق، طی یادداشـتی کـه بـه برخـی از رسـانه ها تسـلیم گردیـد، اظهـار داشـت: «بـه اعضـای سـازمان مجاهدیـن خلـق در عـراق، از جانـب ارتـش آمریــکا موقعیــت «تحــت الحمایــه» اعطــا گردیــده و بــه آنهــا حقــوق جدیــدی داده شــده اســت». اعــلام ایــن خبــر بــه صــورت مبهــم، ســؤالاتی ایجــاد می نمــود کــه چنــد روز بعــد خــود منافقیــن بــه ایــن ســوال ها پاســخ دادنــد! روز یکشــنبه 25 ژوئیــه 2004 / چهــارم مــرداد مـاه 1383 از سـوی دبیرخانه شــورای ملــی مقاومــت ایــران، اطلاعیــه ای انتشـار یافـت کـه بــا حیــرت و شگفتی صاحـب نظـران و رسـانه های گروهـی جهـان مواجــه شــد. مفــاد ایــن اطلاعیــه حاکــی از ایــن بــود کــه فرماندهــی نیروهــای چنــد ملیتـی در عـراق، طـی بیانیـه ای خطـاب بـه ســاکنان قــرارگاه اشــرف، موقعیــت حقوقــی جدیــد آنهــا را اعــلام نمــوده اســت.
در ایـن بیانیـه ایـالات متحـده آمریـکا تأییـد کـرده اسـت کـه نیروهـای گروهـک منافقیـن در اشــرف، افــراد حفاظــت شــده مشــمول کنوانسـیون ۴ژنـو مـی باشـند! بر این اسـاس کنتــرل و محدودیت هــای اعمــال شــده بــر منافقیـن بـر طـرف خواهـد شـد و در عیـن حــال حفاظــت از قــرارگاه اشــرف، کمــاکان بـر عهـده نیروهـای آمریکایـی خواهـد بـود. در ایـن بیانیـه قیـد شـده بـود که ایـن موضوع در تاریـخ 2ژوئیـه 2004 /  12 تیـر 1383بـه اطــلاع کمیتــه بین المللــی صلیــب ســرخ، کمیسـاریای پناهنـدگان ملـل متحـد و دولـت عــراق رســیده اســت. پــس از ایــن بیانیــه، موافقـت نامـه ای تحـت عنـوان «موافقتنامـه بـرای نفـرات سـازمان مجاهدیـن خلـق ایران در اشـرف» امضـا شـد. موافقـت نامـه مزبـور دارای سـه بنـد بـود کـه توسـط نماینـدگان سـاکنان قـرارگاه اشـرف و مقامـات ذیربـط آمریکایـی بـه امضـا رسـید. در بندهــای ســه گانــه ایــن موافقــت نامــه تأییـد و گواهـی شـده بـود کـه امضـا کننـده:


الــف) حمایــت و مشــارکت در تروریســم را رد میکنــد.


ب) تسـلیحات خـود را سـال گذشـته تحویل داده است.


ج) خشــونت را رد نمــوده، بــه طــور غیــر قانونـی مسـلح نخواهـد شـد، در هیـچ عمـل خصمانـه ای درگیـر نخواهـد شـد و از قوانین عـراق و قطعنامه هـای ذیربـط ملـل متحـد تـا زمانـی کـه در عـراق حضـور داشـته باشـند، تبعیـت خواهنـد کـرد.


بــر اســاس موافقتنامــه مزبــور و در جهــت تعییــن تکلیــف یکایــک افــراد، گزینه هــای مختلفـی در برابـر آنـان قـرار گرفـت تـا یکی از ایـن مـوارد را انتخـاب کننـد :


1)بازگشت به ایران


2)پذیرفته شدن در کشور ثالث 

 

3)درخواســت پناهندگــی از ســازمان های بین المللــی ماننــد کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ملــل متحــد


۴)اســتمرار اقامــت در عــراق (باقــی مانــدن در قــرارگاه اشــرف) اطلاعیــه دبیرخانــه شــورای ملــی مقاومــت، مدعــی شــده بــود کــه در پــی قــرار گرفتــن نیروهـای سـازمان در برابـر گزینه هـای فـوق، حـدود 200نفـر خـروج از عـراق را انتخـاب کردنـد و تحـت کنتـرل نیروهـای آمریکایـی بــه خروجــی قــرارگاه اشــرف رفتنــد؛ ولــی حــدود 3400تــن از نیروهــا اســتقرار در اشـرف (بنـد چهـارم از چهـار گزینـه یعنـی اســتمرار اقامــت در عــراق) را برگزیدنــد. یــک روز پــس از انتشــار اطلاعیــه شــورای ملـی مقاومـت، «آدام ارلی» سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا، در جلسـه مطبوعاتـی روزانـه، در خصـوص تصمیـم جدیـد آمریکا
(و بــه بیــان دقیــق تــر، تصمیــم نیروهــای مســلح آمریــکا) بــه ســؤالات خبرنــگاران پاســخ گفــت.

2432772

 

 


از مجمـوع مصاحبـه آدام ارلی چنین اسـتنباط می شـد کـه در پاسـخ بـه خبرنـگاران چنـدان مسـلط نیسـت یا اطلاعـات وی ناقص اسـت. وی در توضیــح «موقعیــت تحــت حفاظــت» چنیـن اظهـار داشـت: «کسـی کـه از موقعیـت حفاظـت شـخصی برخـوردار اسـت، بـه ایـن معناســت کــه تحــت حفاظــت کنوانســیون ژنــو قــرار مــی گیــرد... ایــن یــک موقعیــت حفاظتــی اســت کــه مشــمول افــراد اســت و نــه گروههــا و ســازمانها. تغییــر زیــادی پیــش نیامــده اســت و اعضــای مجاهدیــن خلـق در اردوگاه اشـرف در کنتـرل نیروهـای چنـد ملیتـی محـدود هسـتند... نیـروی چنـد ملیتــی تضمیــن میکنــد کــه اعضــای ایــن گروه هــا نتواننــد تهدیــدی نســبت بــه افــراد در داخــل و خــارج عــراق ایجــاد کننــد. مــا بـا سـازمانهای بیـن المللـی و دولـت عـراق همـکاری می کنیـم تـا نهایتـا موقعیتـی بـرای
بازگشــت ایــن افــراد بــه کشــورهای متبــوع خـود ایجـاد شـود». آدام ارلـــی درجـواب به ســـؤال مبنی بر این کـه اگـر ایـن گـروه از نظـر ایـالات متحـده تروریستی
تشخیص داده شــده اســت، چــرا ایــن موقعیــت بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت ؛ بــا توجــه بــه ایــن کــه بــا گروههــای تروریســت دیگــر، بــه عنــوان نظامیــان دشــمن، بســیار متفــاوت رفتــار می شــود؟ بــاز پاســخ متشــتت و متناقــض دیگــری داد: « ...ایــن موقعیــت حفاظــت شــخصی مربــوط بــه
دخالــت آنهــا بــه عنــوان غیــر متخاصــم در جنــگ بیــن ائتــلاف و عــراق بــه آنهــا داده شــده اســت. بنابرایــن تشــخیص داده شــد کـه آنهـا متخاصـم نیسـتند و بـه عنـوان غیـر متخاصـم، بـا توجـه بـه اختـلاف در عـراق، در ایــن طبقه بنــدی قــرار میگیرنــد. ایــن بـه عضویـت آنهـا در یـک گـروه تروریسـتی مربـوط نمی شـود. مجاهدیـن خلـق همچنـان یــک گــروه تروریســتی خارجــی اســت. مــا بـا افـرادی کـه تشـخیص دهیـم در اقدامـات تروریســتی مجاهدیــن خلــق دخالــت داشـته اند، مطابـق بـا قوانیـن موجـود رفتـار خواهیــم کــرد»!... بررســی حقوقــی ادعــای آمریکایی هــا مبنــی بــر تحــت الحمایگــی منافقیــن نیــز نشــان می دهــد کــه اساســا ایــن ادعــا بــا قوانیــن بین المللــی قابــل انطبــاق نیســت و درواقــع صرفـا تلاشـی بـرای توجیـه حمایـت آمریکا از ایــن گــروه تروریســت اســت.
کنوانســیون چهــارم ژنــو وظایــف و حقــوق دولــت اشــغالگر را در ســرزمین اشــغالی تعییـن میکنـد. بـر اسـاس ایـن کنوانسـیون کــه بیشــتر بــر رفتــار بــا غیــر نظامیــان در زمــان جنــگ نظــارت دارد، «افــراد تحــت الحمایــه» کســانی هســتند کــه تحــت کنتــرل یــک قــدرت اشــغالگر بــا یــک کشــور درگیــر مخاصمــه قــرار گرفته انــد. از مهمتریــن حقوقــی کــه بــه ایــن افـراد تعلق میگیــرد، ایــن اســت کــه از حمایــت اشغالگر در برابر مجــازات جمعــی و اخــراج برخوردارنــد. تناقضــی کــه در توافقنامــه پنتاگــون (یــا فرماندهــی نیروهــای آمریــکا در عــراق) و منافقیــن وجــود داشــت، ایــن بــود کــه در آخـر ژوئـن 2004نقـش آمریـکا بـه عنـوان اشـغالگر در خـاک عـراق تمـام شـده اسـت؛ یعنـی از روزی کـه فرمانـدار آمریکایـی عراق «پــل برمــر»، مســئولیتش را بــه نخســت
وزیــر دولــت موقــت، ایــاد عــلاوی واگــذارنمــوده بــود، آمریــکا دیگــر نقــش حقوقــی خــود را بــه عنــوان «اشــغالگر» طبــق همــان کنوانســیون ژنــو از دســت داده اســت. البتــه ایــن تناقــض، مفهــوم مســتتر دیگــری را بــه ذهــن متبــادر می کــرد کــه آمریــکا هنــوز خــود را «اشــغالگر» میدانســت. تناقـض توافـق ذکـر شـده، فقـط بخشـی از تناقضــات رفتــاری آمریکایی هــا در عــراق بــود. ســالها بعــد از خــروج نیروهــای نظامـی آمریـکا از عـراق برخـی از فرماندهـان نظامـی بازنشسـته آمریکایـی کـه در آن دوران در فرماندهــی مرکــزی نیروهــای آمریکایــی در عــراق خدمــت می کردنــد، پــرده از کثیفتریــن اقدامــات نظامیــان آمریکایــی در عــراق برداشــتند. در برخــی از ایــن افشــاگری ها بــه نــام گروهــک منافقیــن نیــز اشــاره شــده بــود کــه ماننــد یــک نیـروی شـبه نظامـی خصوصـی کثیفتریـن مأموریتهــای نظامیــان آمریــکا در عــراق را انجــام می دادنــد تــا دســت نیروهــای آمریکایــی در ایــن وقایــع عیــان نشــود. سـرانجام بـا همـه حمایتهـای آمریـکا اراده دولــت و ملــت عــراق بــرای اخــراج ایــن گروهـک تروریسـتی پیـروز شـد و منافقیـن خــاک عــراق را بعــد از 25ســال تــرک
کردنـد. هـر چنـد کـه فشـارهای آمریـکا مانع تحویـل و محاکمـه سـرکردگان ایـن گروهک شـد و حتـی انتقـال منافقیـن در قالـب یـک گــروه بــه کشــور ثالــث صــورت گرفــت کــه اقدامــی خــلاف رویه هــای پناهندگــی ســازمان ملــل محســوب می شــد. بــا اینکــه بــر اســاس قوانیــن پناهندگــی اعضــای ایــن گروهــک می بایســت بــه صــورت انفــرادی ثبـت نـام می شـدند و بـا اسـتقلال شـخصی بــرای آینــده خــود تصمیــم میگرفتنــد، امــا منافقیــن در قالــب یــک گــروه بــه کشــور آلبانـی بـه عنـوان مقصـد بعـدی منقـل شـدند و ایـن اقـدام تنهـا راه جلوگیـری از فروپاشـی و جدایــی اعضــا گروهــک رجــوی بــود. در پروســه انتقــال بــه کشــور ثالــث نیــز علی رغــم آنکــه هیــچ کشــوی حاضــر بــه پذیــرش پناهندگــی اعضــای ایــن گروهــک، آن هــم بــه شــکل یــک تشــکیلات نبــود، آمریکایی هــا بــا اعطــای امتیازاتــی بــه دولــت آلبانــی از جملــه پرداخــت ســالانه 20میلیــون دلار، میزبــان بعــدی منافقیــن را بــرای ایــن انتقـال راضـی کردنـد. درواقـع ایـالات متحـده آمریـکا بـا اینـکار سـعی کـرد تـا ظرفیت هـای منافقیـن را بـرای اسـتفاده خـود در آینـده علیـه جمهــوری اســلامی ایــران حفــظ نمایــد.

 

 
انتهای متن/

یکشنبه, 06 بهمن 1398 ساعت 09:21

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید