پدرخوانده تروریست ها (7)

ماموریت آمریکا به عبدالمالک ریگی

 نگاهی به حمایت آمریکا از بزرگترین شرور شرق کشور

d7af41d9-49f8-4234-a452-a5197bc70f66

 

 

از ابتــدای پیــروزی انقــلاب اســامی ایــران تــا بــه امــروز آمریکایی هــا از هــر فرصتــی بــرای تقابــل بــا نظــام جمهــوری اســلامی اســتفاده کرده انــد. از بکارگیــری جاســوسها در قســمت های مختلــف گرفتــه تــا اســتفاده از خائنیــن فــراری، حمایــت از گروهــک تروریســتی منافقیــن و حتــی هدایــت و ارتبـاط بـا عبدالمالـک ریگـی کـه جنایاتـش در زمـان خـودش زبانـزد خـاص و عـام بـود. امـا بـا همـه ایـن تفاسـیر هـر بـار کـه آمریکا خواســته بــه ملــت ایــران ضربــه ای وارد
کنـد، بـا سـد محکمـی بـه نـام مـردم مواجـه شـده و در پـی آن نیـز سـیلی محکمتـری از حافظــان امنیــت ایــن مــرز و بــوم دریافــت کــرده اســت. شــیطان بــزرگ از گذشــته های دور تـا بـه امـروز تمـام تـلاش خـود را کـرده اســت تــا از هــر روزنــه ای کــه می توانــد نفـوذ کنـد و اهـداف اسـتعماری خـود را بـه پیـش بـرد. در ادامـه بـه یکـی از ایـن مـوارد می پردازیــم.

 

 

aarm

 

 عبدالمالـک ریگـی یکـی از گزینه هایـی بـود کـه آمریکایـی هـا سـعی داشـتند بـا نفـوذ بـر روی او مراحــل وســیعی از قتــل عــام ملــت ایــران را رقــم بزننــد، آنهــا بــا در اختیــار قــرار دادن ســلاح و پــول هــای هنگفــت بـه گروهـک تروریسـتی جندالشـیطان قصـد
داشــتند تعــداد زیــادی از مســئولین کشــور را بــه شــهادت برســانند تــا بدینوســیله مانــع از پیشــرفت و اعتــلای ملــت بــزرگ ایــران شــوند. طبــق ســنوات قبــل ایــن بــار هــم علیرغــم برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری کــه در پشــت ایــن ماجــرا بــود، بــاز هــم آنهــا در ایــن کار موفــق نبودنــد و بـار دیگـر بـا اقتـدار ایـران اسـلامی مواجـه شــدند و نتوانســتند کاری از پیــش ببرنــد.

DzUFPO3WsAM7B8h

 

 

 ریگــی طــی اعترافــات خــود بــه ملاقاتــی هایـی اشـاره کـرده اسـت کـه بـا عوامـل سـیا در کشـور مغـرب داشـته و هماهنگــی ایــن ملاقاتهــا را شـخصی بـه نـام یاسـین احــوازی بــر عهــده داشــته اســت. یاســین یکــی از ســرکردگان گروهــک تروریســتی حرکــه النضــال اســت کــه تحــت حمایــت آمریــکا هدایــت مــی شــود. ریگــی در ادامــه اعترافاتــش می گویــد کــه واشــنگتن بــه ایــن نتیجــه رســیده اسـت کـه هیـچ راه و گزینـه اي در قبـال ایران وجــود نــدارد، غیــر از آنکــه فقــط بایــد در برابـر ایـران ایسـتادگي کـرد، وی می افزایـد: «یکــي از عوامــل بلنــد پایــه ســیا بــه مــن گفـت کـه حملـه نظامـي بـه ایـران مشـکل اســت». حــال ســوال اینجاســت کــه ایــن گروهــک تروریســتی چــه ماهیتــی داشــته کــه تــا بــه ایــن حــد از طــرف آمریــکا مــورد حمایــت مالـی و اطلاعاتـی قـرار گرفتـه اسـت بدیـن جهـت بـا بخشـی از جنایـات ایـن گروهـک تروریســتی بیشــتر آشــنا می شــویم.

Rigi

 

 

هفتـم اکتبـر 2001برابـر با 15مهرمـاه ،1380 آمریـکا بـه افغانسـتان حملـه کـرد و معمـولا یکــی از شــیوه هــای آنهــا در زمــان حملــه بـه یـک کشـور مشـغول سـازی کشـور های همسـایه اسـت و بـر همیـن اسـاس نیـز ایـن بــار تحرکاتــی را بــرای ناامن ســازی منطقــه، بویــژه علیــه مخالفــان و دشــمنان خــود انجــام داد. آمریــکا هــم زمــان بــا حملـه بـه افغانسـتان در چیـن تـلاش کـرد اوضـاع «سـین کیانــگ» را بــه وخامــت بکشــاند و «دالایــی لامــا» را نیــز در تبــت علیــه پکــن بشــوراند. از ســویی دیگــر علیــه روســیه تــلاش کــرد تــا حکومتهــای آســیای میانــه و قفقــاز را تغییــر دهــد کــه ایــن امــر بــا اســتفاده از انقلابهــای مخملــی و تجهیــز برخــی گروهک هــای تروریســتی در ایــن مناطــق بــه ســرانجام رســید. آمریکایی هـا علیـه جمهـوری اسـلامی ایـران نیــز تــلاش کردنــد، تروریســم را گســترش دهنــد و در ایــن راســتا تماس هایــی بــا گروهک هــای تروریســتی مخالــف نظــام از ســوی آنهــا صــورت پذیرفــت. آنهــا بــا شناســایی و انتخــاب گروهــک جنــدا... معــروف بــه جندالشــیطان بــه ســرکردگی «عبدالمالــک ریگــی» بــرای عملیات هــای تروریســتی در داخــل کشــور آنهــا را بــه صــورت کامــل تجهیــز کردنــد. لازم بــه ذکــر اســت ایــن گروهــک از دل گروهــک قدیمی تــری بــه نــام «خلــق بلــوچ» بیــرون آمــد. گروهــک تروریســتی خلــق بلــوچ در ســالهای اول بعــد از پیــروزی انقــلاب اسـلامی، جنایت هـای پرشـماری علیـه نظـام جمهــوری اســلامی و قــوم بلــوچ مرتکــب شــد. ایــن گروهــک کــه مدعــی دفــاع از حقــوق قــوم بلــوچ بــود بــرای رســیدن بــه مقاصـد خـود تعـداد زیـادی از افـراد همیـن قـوم را بـه شـهادت رسـاند؛ چـرا کـه حاضـر نبودنـد علیـه نظـام اسـلامی اقدامـی کننـد و یــا بــا مســئولین همــکاری می کردنــد. یکــی از اســنادی کــه نشــان مــی دهــد.

گروهــک ریگــی منشــعب شــده از خلـق بلـوچ بـود، این اسـت که در سـال 2001میلادی، کنفرانسـی در کویتـه پاکسـتان برگـزار شــد کــه مربــوط بــه گروهــک خلــق بلــوچ بــود. در ایــن کنفرانس «محمـود ریــــــگی» عمـوی عبدالمالک، او را بــه آمریکایی هــا معرفــی کــرد و قــدم اول همــکاری ریگــی بــا شــیطان بــزرگ علیــه ایــران در آنجــا شــکل گرفــت. عبدالمالــک کـه مدتـی قبـل از آن از ایـران گریختـه و بـه کراچـی رفتـه بـود در نیمـه دوم سـال 2001 بـه کویتـه آمـد، شـهری که بسـیاری از سـران طالبـان و القاعـده، پـس از حملـه آمریـکا بـه آنجـا گریختـه بودنـد. در آن زمـان ریگـی بـه دلیــل قاچــاق مــواد مخــدر و شــرارتهای
مکـرر چنـد بـار در ایـران زندانـی و سـپس آزاد شــده بــود و در نهایــت پــس از انجــام آخریــن شــرارت خــود از ایــران گریخــت و بــه پاکســتان رفــت. گفتــه میشــود کــه او در فــراری دادن چنــد ســرکرده القاعــده بــه یمــن، ســومالی و عــراق نقــش «راه بلــد» را برعهــده داشــته اســت. علــی ای حــال همــکاری همزمــان ریگــی بــا القاعــده و آمریــکا نشــان از وجــود روابطــی نزدیــک بیــن واشــنگتن و تروریســتها دارد. طبــق شـواهد ریگـی پـس از ایـن همـکاری بـا هـر دو طـرف روابـط مسـتحکمی پیـدا میکنـد؛ امــا بعدهــا بــه طالبــان و القاعــده خیانــت کــرده و موقعیــت آنهــا را بــه آمریکایی هــا اعـلام میکنـد تـا آنجـا را بمبـاران کننـد کـه در نتیجــه بیت اللــه محســود و چنــد فرمانــده دیگــر طالبــان و القاعــده کشــته شــدند. گروهــک جندالشــیطان از ســال 2001تــا اوایـل سـال 2005تحـت آمـوزش و تجهیـز آمریکایی هـا قـرار گرفـت و از سـویی دیگـر ( ISIدسـتگاه اطاعاتـی پاکسـتان) هـم از آنهـا حمایــت میکــرد. ریگــی طــی دیــدارش بــا کارشناسـان سـفارت ایـالات متحـده آمریـکا در پاکســتان قرارهایــی بــرای همــکاری علیــه ایــران می گــذارد و آمریکایی هــا او را بــه تجهیــزات نظامــی و ماهــواره ای مجهــز می کننــد. بدیــن ترتیــب کار بــرای گروهـک ریگـی آغـاز مـی شـود و در اولیـن عملیــات تروریســتی خــود در آذرمــاه ســال 1384 ( دســامبر 2005)دو تــن از همراهــان رئیس جمهور دولـت نهـم در سـفر بـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان کـه از کاروان عقب تـر بودنـد را در جـاده سـراوان – چابهـار هـدف قــرار میدهنــد و آنهــا را بــه شــهادت می رســانند. ایــن گروهــک تروریســتی طــی اقدامــی دیگــر در دوم ژانویــه 2006 بــه پاســگاهی در ســراوان حملــه کــرده و 9 نفــر را بــه گــروگان می گیرنــد کــه از ایــن تعــداد یــک نفــر از گروگان هــا را می کشــند و هشــت نفــر دیگــر را بعــد از مدتــی رهــا می کننــد. اینهـا تنهـا بخشـی از جنایـات ایـن گروهـک بـود و عبدالمالک پس از دسـتگیری اش که آن هـم در نـوع خـود بی نظیـر بـود، صراحتـا بـه ارتبـاط بـا آمریـکا اعتـراف می کنـد تـا ابعـاد بیشــتری از حمایت هــای شــیطان بــزرگ را از تروریســتها فــاش ســازد. لــذا در ادامــه عینـا بخشـی از اعترافـات سـرکرده گروهـک( عبدالمالک ریگــی) را مــرور می کنیــم.

ملاقـــــات هـــا بـــا عوامـــل سیــــا

عبدالمالــک در بخشــی از اعترافــات خــود پــس از دســتگیری در ارتبــاط بــا عوامــل ســازمان ســیا میگویــد: «بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوري آمریــکا بـود کـه عوامـل آمریکایـي در شـهر کویتـه پاکســتان بــرای بــار دوم بــا مــن تمــاس گرفتنــد (مرتبــه اول عوامــل آمریکایــي در زمـان ریاسـت جمهـوری بـوش پسـر بـا من ارتبـاط برقـرار کـرده بودنـد) مـن زمـان ایـن ملاقـات را بعـد از درگیـري هفدهم اسـفندماه تعییــن کــردم. (حادثــه تروریســتی هفدهــم اســفندماه کــه در نزدیکــي زاهــدان روي داده بــود.) مــن بــه درخواســت آمریکایــي هــا بــراي ملاقــات بــا مقامــات ایــن کشــور در دبـي جـواب مثبـت دادم البتـه قبـل ایـن کــه بخواهــم جــواب بدهــم بــه آنهــا گفتــه بـودم بـه شـرطی ایـن ملاقـات را مـی پذیـرم کــه بــه گــروه مــن کمــک کننــد، در غیــر ایـن صـورت ملاقاتـي در کار نخواهـد بـود. آمریکایـي هـا هـم در پاسـخ قـول مسـاعد در رفـع مشـکلات، آزادي اعضـاي گروهـک، کمــک مالــي و نظامــي دادنــد. آنهــا وعــده در اختیـار گذاشـتن اسـلحه، مهمـات و یـک پایـگاه در مکانـي از افغانسـتان نزدیـک مـرز بــا ایــران را نیــز تضمیــن کردنــد. بــا ایــن حـال کـه آمریکایـی هـا پیـش شـرط هـای
مــن را پذیرفتــه بودنــد امــا مــن یکــي از دوسـتان خـود را بـراي ایـن ملاقـات بـه دبــي فرســتادم. در دیــدار دوســتم بــا آمریکایــی هــا در دبــی اولیــن مــوردی
را کــه بــرای مــا تـلـاش کردنــد فراهــم کننــد، یــک منطقــه امــن در افغانســتان و در نزدیکــی مــرز بــا ایــران بــود. آمریکایــي هــا در پاســخ بــه درخواســتم بــرای یــک منطقــه امــن گفتنــد کـه پایگاهـي دارنـد بـه نـام «منـاس»، نزدیک بیشــکک کــه مي تواننــد آنــرا در اختیــار مــا قــرار دهنــد. آنهــا ایــن وعــده را دادنــد کــه قـرار اسـت بـا یکـي از مقامـات ارشـد سـیا در ایــن پایــگاه دیــدار کنیــم. مـن در ملاقاتـی دیگـر در کشـور مراکـش بـا افـرادی دیـدار کـردم کـه خـود را نماینـدگان ناتــو معرفــي کردنــد.

4066 669

 

پــس از ایــن ملاقــات (بــه گفتــه خودشــان بــا نماینــدگان ناتــو) قضایــا را جمع بنــدي کردیــم، دو شــبهه در ذهـن مـا ایجـاد شـد. یکـي اینکـه اگـر ایـن افـراد عضـو ناتـو هسـتند؛ چـرا در افغانسـتان بــا مــا ملاقــات نکردنــد، در حالــي کــه در افغانســتان پایــگاه دارنــد و خیلــي راحت تــر
و بــا ضریــب امنیتــي بالاتــري ميتواننــد بــا مـا ملاقـات کننـد و شـبهه دومـي کـه بـراي مـا ایجـاد شـد ایـن بـود کـه بـار اولـي کـه بـه مـا اطـلاع داده شـد، نیروهـاي ناتـو قصـد مذاکــره بــا مــا را دارنــد گمــان کردیــم کــه آنهــا ميخواهنــد دربــاره شــرق ایــران بــا مــا گفت وگــو کننــد چــون نیروهــاي ناتــو در افغانســتان مســتقر هســتند و ممکــن اســت در رابطــه بــا موضــوع شــرق کشــور نظرهایــي داشــته باشــند. امــا همــه اصــرار مذاکره کننــدگان بــر ایــن بــود کــه جنــدا... عملیـات را از منطقـه مـرزي و بلوچسـتان بـه پایتخــت کشــور یعنــي تهــران منتقــل کنــد. ایـن نکتـه بـراي مـا جـاي سـوال داشـت و مـا را بـه ایـن جمـع بنـدي رسـاند کـه آنهـا متعلــق بــه دســتگاه اطاعاتــی آمریــکا و یــا اسـرائیل هسـتند کـه در پوشـش ناتـو بـا مـا مذاکــره ميکننــد و یــا اینکــه ایــن افــراد از نیروهـاي ناتـو هسـتند ولـي بـراي آمریـکا و اســرائیل کار ميکننــد، در هــر دو صــورت مـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه ایـن افـراد با جاهایــي غیــر از ناتــو ارتبــاط دارنــد. در مذاکـره با این افراد از ما در خواسـت هایی داشـتند مثـلا آنهـا ميگفتنـد اسـم گروهـي از افراد، آدرس خانه هاي آنها و عکسهایشـان را به شما مي دهیم، حتـي ابـزار عملیاتـي از جمله مـواد منفجـره و دیگر تجهیزاتـي را کـه از آن در عملیـات تــــروریستي اسـتفاده ميشـود، در همـان شـهرهاي محـل عملیـات در اختیار شـما قرار مي دهیم، شـما فقـط عملیات را اجـرا کنیـد و در قبال انجـام این عملیات مـا جـدا از پولـي کـه بـراي دیگـر همکاري ها بـه شـما مي دهیـم، مبلـغ هنگفـت و بزرگي به شـما پرداخـت خواهیم کـرد. آنها گفتنـد براي هـر هـدف مبلغي خـاص تعیین شـده و پس از انجـام کار ایـن پـول به شـما پرداخـت خواهد شـد. در مجمـوع، هـر دو طـرف به ایـن اتفاق نظـر رسـیدیم کـه اولا عملیات ها بـه پایتخت ایـران انتقـال پیدا کنـد، دومـا باید در رسـانه ها فعالیـت گسـترده اي داشـته باشـیم و سـوم هم ایـن که اهـداف و آدمهـاي خاصـي باید مورد هـدف قـرار گیرنـد. ایـن سـه نکتـه را آنهـا مشـخص کردنـد و از طـرف مـا نیز تایید شـد و از آنهـا خواسـتیم تجهیـزات را در اختیارمان قـرار دهنـد تـا خـود را آمـاده کنیم. یــک روزی هــم ناصــر بلیدهــي ـ رییــس گروهـک جدایي طلـب سیسـتان و بلوچسـتان ـ ایمیلـي بـراي مـا فرسـتاد. بلیدهـی خـودش سـخنگوي حـزب مردم پاکسـتان اسـت که از احـزاب سـکولار قومـي هم هسـت. او ایمیلي فرســتاده بــود کــه گروهــي از افــراد ناتــو قصـد دارنـد بـا مـن ملاقـات داشـته باشـند و همـکاري کننـد، او گفـت کـه اگـر بخواهیـم، مي توانــد بیــن مــا و ناتــو رابــط شــود. بعــد
از چنـد روز، یاسـین احـوازي ـ رییـس گـروه جدایـي طلـب الاحوازیـه ـ پیامـي بـا همیـن مضمــون بــراي مــن فرســتاد. او یکــي از اعضـاي گروهـک تروریسـتی الاحوازیـه بود. بــه یاســین جــواب مثبــت دادم و هماهنــگ کردنـد کـه ایـن قـرار ملاقـات کجـا ترتیـب داده شـود.

kaza-th3

 

 

آنهـا نظرشـان بـر ایـن بـود کـه ایـن ملاقـات در کشـور مغـرب باشـد. مـن و یکـي از دوسـتانم بـه نـام سـلمان عزیـزي بـه کراچـي رفتیـم و بعـد از مدتـي یاسـین بـراي مـا ویـزا فرسـتاد و مـا از شـهر کراچـي بلیـط تهیــه کردیــم. زمانــي کــه رســیدیم، یاســین در فـرودگاه بـه اسـتقبال مـا آمـده بـود و مـا از فـرودگاه بـه هتلـي رفتیـم و در ایـن هتـل کــه «الحیــات» نــام داشــت، مســتقر شــدیم. چنـد سـاعت بعـد یاسـین احـوازي بـه دنبال مــا آمــد و گفــت کــه بایــد بــراي ملاقــات حرکـت کنیـم . مسـئله ای کـه مشـخص بـود و بـرای آنهـا بسـیار اهمیـت داشـت و در این نشســت هــم مطــرح کردنــد، ایــن بــود کــه عملیاتهــاي خــود را از منطقــه بلوچســتان و مناطـق مـرزي بـه مناطـق مرکـزي منتقـل کنیـم. بـه مـن گفتنـد کـه ایـن مسـاله هـم به نفـع مـا و هـم بـه نفـع شماسـت. ميگفتنـد، در منطقــه اي کــه عملیــات انجــام مي دادیــم، بـر حکومـت، اقتصـاد و بـر کل چرخـه نظـام تاثیـر نـدارد و زمانـي ایـن عملیات هـا تاثیـر بیشتــري خواهــد داشــت کــه در مرکــز ایـران انجـام شـود و در آن موقـع اسـت کـه دولــت متوجــه جدیــت ایــن عملیات هــا خواهـد شـد. بعـد از دو مـاه دوبـاره یاسـین احـوازي ایمیلي بـراي مـن فرسـتاد و مجـددا در مـاه ژوئیـه درخواسـت ملاقـات دیگـری را مطـرح کرد و اصـرار داشـت کـه مـن بگویـم او هـم در ایـن ملاقات و در این سـفر حضور داشـته باشـد.

136957 524

 

از طریـق همـان رابطي که در سـفر قبلي هماهنگ کـرده بودیـم، ایمیل فرسـتادند، ویـزا گرفتیم و از همـان طریـق قبلـي به کشـور مغـرب رفتیم. در ایـن دیـدار گفتنـد کـه در ایـن مسـیر بـا ما همـکاري مي کننـد و ارتباط ما را با رسـانه هاي مختلـف برقـرار خواهند کرد و مـا هم هر چند وقـت یـک بار بـا این رسـانه ها مصاحبـه انجام دهیـم و به خصـوص زماني کـه عملیاتي انجام مي دادیـم؛ مي گفتنـد آن زمان بسـیار مهم اسـت کـه شـما مصاحبه هـا و گفت و گوهـاي خودتان را بیشتـر کـرده و در ایـن گفت وگوهـا مقاصد
خـود را بیـان کنید. آنهــا مجــددا تکــرار کردنــد کــه اســامي افــراد بــه همــراه آدرسهــا، عکــس و همــه اطلاعاتشــان را بــه مــا مي دهنــد و حتــي ابزارهـاي عملیاتـي از قبیـل مـواد منفجـره و ابزارهـاي لازم بـراي عملیاتهاي تروریسـتي نیــز در همــان شــهرها در اختیــار مــا قــرار مي دهنـد و مـا فقـط عملیـات را اجـرا کنیـم. آنهـا گفتنـد در قبـال انجـام هـر یـک از ایـن عملیات هــا پــول هنگفــت و بزرگــي در اختیـار مـا قـرار مي دهنـد و ایـن پـول جـدا از همــکاري آنهــا بــود و تکــرار می کردنــد کـه بـراي هـر شـخص مبلغـي تعییـن شـده و ایـن مبلـغ را بـه شـما خواهیـم داد. نظـر همـه مـا بـر ایـن بود کـه دشـمن و اهـداف و دشـمن مشـترکی داریـم. حـالا ناتو، اسـراییل و یـا هـر کـس دیگـري باشـد؛ ولـي چـون اهــداف مشــترک داریــم و خواســته آنهــا بـا اهـداف مـا همخوانـي دارد و در تناقـض نیسـت، بنابرایـن مي توانیـم بـا هـم همـکاري کنیـم و برنامـه مـورد نظـر را پیـش ببریـم. مــا فهرســتي از اقــلام و وســایل نظامــي مــورد نیــاز در جنگهــاي چریکــي را تهیــه کردیــم و ایــن فهرســت را تحویــل دادیــم. آنهــا گفتنــد، ترتیبــي ميدهنــد کــه ایــن وسـایل را در همـان منطقـه اي کـه مـا هسـتیم
دریافـت کنیـم. البتـه گفتنـد کـه اگـر بتوانیـم یـک آدرس ایمیـل از طریـق جـي. پـي. اس بــراي آنهــا بفرســتیم، ایــن ابــزار و وســایل نظامـي را در هرجایـي از جملـه پاکسـتان یـا مناطـق مـرزي ایـران و یـا در افغانسـتان، در همــان منطقــه اي کــه مــا جــي. پــي. اس آن را بــه آنهــا ميدادیــم، بــه طریقــي بــه مــا
مي رســانند. آخریــن بــار هــم بــا یکــی از مقامــات بلنــد پایــه ســیا در قرارگاهشــان در قرقیزسـتان قـرار داشـتم کـه در مسـیر سـفر بــه آنجــا توســط نیــرو هــای امنیتــی ایــران دســتگیر شــدم.» دسـتگیری حیرت انگیـز ریگی در دل آسـمان، مهـر پایانـی بـود بـر چندیـن سـال جنایـت و حمایــت و پشــتیبانی ایــن تروریســت از ســوی دولــت آمریــکا، دولتــی کــه همیشــه داعیــه دار دروغیــن مبــارزه بــا پدیــده شــوم تروریســت اســت و بــا ایــن بهانــه هــر از چنـد گاهـی بـه یکـی از کشـورهای منطقـه لشکرکشــی میکنــد. هــر چنــد ریگــی دســتگیر شــد، امــا راه روش جنایتکارانــه آمریــکا بــرای اســتفاده از گروهــک تروریســتی، تــرور همچنــان ادامــه پیــدا کــرد همانگونــه ســالهای بعــد نیــز مشــاهده گردیــد فرماندهــی نظامــی ایــالات متحــده در منطقــه غــرب آســیا از هــر تروریسـتی کـه حاضـر بـه عملیـات در خاک ایــران باشــد، حمایــت می کنــد.

 

127061 501

 




انتهای متن/

سه شنبه, 01 بهمن 1398 ساعت 15:41

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید