پدرخوانده تروریست ها(4)

اعتراف شیطان بزرگ به ایجاد شیطان کوچک 

 بررسی اسناد تشکیل و حمایت آمریکا از گروهک داعش

بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت، گروهــک داعــش یکــی از مخوفتریــن گروه هــای تروریســتی عصــر حاضــر اســت. ایــن گروهــک بــا ســوء اســتفاده از نــام اســلام، تمــام تـلـاش خــود را در جهــت خدشــه دار کــردن ایــن دیــن آســمانی نمــوده اســت. امــا در ایــن مقــال قصــد داریــم بــه سرمنشــأ شــکل گیری ایــن نطفــه شــیطانی و حمایتهــای همه جانبــه اش از جنایــات و اقدامــات وحشــیانه ایــن گروهــک و بــه نوعــی پدرخوانــده تروریســت های اقصــی نقــاط دنیــا، یعنــی آمریــکا بــا اســتفاده از اظهــارات و اعترافــات صریــح مقامــات مختلـف ایـن کشـور و اسـناد موجـود برمـلا شــده در ایــن موضــوع بپردازیــم. شـواهد بسـیاری بیانگـر ایـن موضـوع اسـت کــه علــی رغــم ادعــای واهــی مقامــات کاخ سـفید در خصـوص عـدم آگاهـی از فعالیـت تروریســت هــای تکفیــری داعــش، ســازمان جاسوســی ســیا دو ســال قبــل از اعـلـام موجودیـت ایـن گروهـک بـه آمـوزش همـه جانبــه اعضــای آن در یکــی از پادگان هــای نظامــی کشــور اردن اذعــان نمــوده اســت.
یکـی از شـواهد ایـن ماجـرا کـه بسـیار قابـل تأمـل اسـت، گـزارش رادیـو دولتـی روسـیه پیرامــون ابوبکــر البغــدادی ســرکرده دولــت اسـلامی در عـراق و شـام ملقـب بـه داعـش اســت کــه توســط نیروهــای آمریکایــی در ســال 2004دســتگیر شــد و در زنــدان (ارودگاه) بــوکا تحــت بازداشــت قــرار گرفـت، امـا در سـال 2009در دولـت بـاراک اوبامــا رئیــس جمهــور آمریــکا آزاد شــد. همچنیـن بـر پایـه اطاعـات پایـگاه خبـری «دی انترســیبت» ســرکرده داعشــیها دوره کاملـی را نیـز جهـت فراگرفتـن فـن خطابـه و سـخنرانی و آمـوزش نظامـی نـزد عناصـر وابســته بــه موســاد گذرانــده اســت. معــاون مدیــر مرکــز مطالعــات راهبــردی دمشـق گفـت: «صد در صـد اطمینـان دارم که در دوران زندانـی بـودن ابوبکـر بغـدادی نـزد آمریکاییهــا در عــراق، ســازمان جاسوســی آمریـکا (سـی آی ای) بـا وی ارتبـاط برقـرار کـرده و او را بـرای کارکـردن در سـی آی ای مأمـور کـرده اسـت. «طالـب ابراهیـم» معـاون مدیـر مرکـز مطالعـات راهبـردی دمشـق نیـز بــر ایــن امــر صحــه گذاشــته و می گویــد: «ســرکرده داعــش در زنــدان بــوکا در عــراق زندانـی آمریکایی هـا بـود و هنـگام آزادی بـه آنهـا گفـت کـه بـه زودی در آمریـکا همدیگر را ملاقـات مـی کننـد»! امـا ماجـرا آنجایـی جالـب می شـود کـه یکی از مقامـات عالی رتبـه آمریکایـی یعنـی وزیـر امـور خارجه اسـبق آمریـکا، هیـلاری کلینتون در کتـاب خاطـرات خـود بـه نـام «روزهـای ســخت» پــرده از ایــن راز بــر مــی دارد و ســندی متقــن از حمایــت همــه جانبــه آمریــکا از داعــش را عیــان میکنــد. او در ایـن کتـاب کـه حـاوی افشـاگری هـای بـی شــمار دیگــری نیــز میباشــد بــه صراحــت اعتــراف میکنــد کــه «ما (آمریکا) داعش را  برای تقسیم خاور میانه ایجاد کردیم ». وی همچنین در جای دیگری از این کتاب می گوید : «قرار بود ما در روز پنجم ژوئیه سال 2013 (چهاردهم تیــر مــاه )1392در نشســتی بــا دوستــــــــــان اروپـــــایی خــود دولــت اسـلـامی را بــه رســمیت بشناســیم. مــن بـه 112کشـور سـفر کـردم تـا نقـش آمریـکا و توافـق بـا بعضــی از دوســتان را دربــاره بـه رسـمیت شـناختن دولـت اسـلـامی بافاصلــه پــس از تشــکیل آن توضیــح دهــم امــا به یــک بــاره همــه چیــز در برابــر چشــمان مــا فــرو ریخــت.» منظــور هیــلاری کلینتــون در ایــن بخــش از کتــاب از عبــارت «به یــک بــاره همــه چیــز در برابــر چشــمان مــا فــرو ریخـت،» همـان کودتـای 30ژوئـن در مصـر علیـه دولـت اخـوان المسـلمین اسـت. چـرا کــه یکــی از مهره هایــی کــه قــرار بــود در ایــن بــازی کثیــف آمریــکا را همراهــی کننــد، طبــق خاطــرات او، اخوانــی هــای مســتقر در مصــر بوده انــد. او ادامــه می دهــد: «اقــدام هولناکــی رخ داد. مــا بــا توســل بــه زور، فکــر کردیـم، امـا ارتـش مصــر، ســوریه یــا لیبــی نیست؛ ارتــش مصــر بســیار قدرتمنــد اســت و مــردم مصــر هیچــگاه ارتــش خــود را تنهــا نمیگذارنــد. زمانــی کــه مــا بــا ناوهــای آمریکایــی بــه ســمت اســکندریه رفتیــم از ســوی گروهــی از زیردریایی هــای بســیار جدیــد بــا نــام گرگهــای دریــا زیــر نظــر گرفتــه شــدیم، ایــن زیردریایی هــا بــه جدیدتریــن ســلاحها و تجهیــزات رهگیــری مجهـز بودنـد. زمانـی کـه تـلاش کردیـم بـه دریـای سـرخ نزدیـک شـویم بـا جنگنده هـای قدیمـی میـگ 21روسـیه غافلگیرشـدیم امـا مسـاله عجیبتـر ایـن بـود کـه رادارهـای مـا نتوانســتند بفهمنــد ایــن جنگنده هــا از کجــا آمدنـد و بـه کجـا رفتنـد. مـا ترجیـح دادیـم
برگردیــم. حمایــت و پشــتیبانی مــردم مصــر از ارتـش بیشـتر شـده بـود. چیـن و روسـیه نیـز مخالفـت خـود را بـا ایـن اوضـاع اعـام کردنـد و ناوهـا بازگردانـده شـدند؛ هنـوز هم نمیدانیــم کــه چگونــه بــا مصــر و ارتشــش تعامــل و برخــورد داشــته باشــیم. اگــر علیــه مصـر متوسـل بـه قـدرت میشـدیم شکسـت
میخوردیــم و اگــر مصــر را رهــا میکردیــم چیــز مهمــی را از دســت میدادیــم. مصــر قلــب جهــان عــرب و جهــان اســلام اســت و مــا تــلاش داشــتیم تــا از طریــق اخــوان المسـلمین و از طریـق داعـش ایـن کشـور را تحــت کنتــرل درآورده و آن را تقســیم کنیــم و پــس از آن بــه کشــورهای حــوزه خلیــج فـارس برویـم. کویـت اولیـن کشـوری بـود کـه از طریـق دوسـتان مـا در آنجـا آمـاده بـود و ســپس عربســتان و بعــد از آن امــارات و بحریـن و عمـان مـد نظـر مـا بودنـد و پـس از آن منطقــه عربــی کامــلا تقســیم میشــد و بــه صــورت کامــل آن را تحــت کنتــرل در می آوردیــم. مــا منابــع نفــت و گذرگاه هــای آبــی را تحــت تصــرف خــود درمیآوردیــم. اگـر برخـی از اختافـات میـان آنهـا وجـود داشــت اوضــاع تغییــر میکــرد». البتـه ایـن یـک نمونـه از اعترافـات مقامـات عالی رتبــه آمریکایــی در بنیانگــذاری گــروه تروریســتی-تکفیری داعــش اســت کــه از حــق هــم نگذریــم از جملــه مهمتریــن آنهــا نیـز میباشـد؛ ولـی ایـن پایـان ماجـرا نیسـت و در ادامـه نمونـه هـای دیگـری نیـز بـر ایـن امــر مهــر تائیــد می زننــد. در همیــن راســتا طبــق گــزارش خبرگــزاری ســی ان ان در زمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا، دونالــد ترامــپ، طــی سـخنرانی انتخاباتـی خـود در جمـع حامیانش در می سی ســی پی اقــدام بــه افشــاگری نمــود و بــاراک اوبامــا، رئیس جمهــوری ســابق آمریــکا و هیــلاری کلینتــون، وزیــر امـور خارجـه وی را بـه دلیـل ظهـور داعـش بــه بــاد انتقــاد گرفــت و گفــت: «آنهــا یــک
مشــت متقلــب هســتند. آنهــا داعــش را بــه وجـود آوردنـد. کلینتـون بـا اوبامـا داعـش را بــه وجــود آورد». نمونــه دیگــر اظهــارات «رانــد پــاول» دیگــر سـناتور جمهوریخـواه آمریکایـی اسـت. وی طـی مصاحبـه ای بـا شـبکه خبـری سـی ان ان اظهــار میکنــد یکــی از دلایــل تقویــت داعــش ارســال ســلاحهای آمریکایــی بــرای متحــدان ایــن گــروه در ســوریه اســت و می افزایــد: «داعــش در ســوریه متحــد مــا بـود؛ مـا بـرای عقـب رانـدن نیروهای وفـادار بـه دولـت دمشـق، بـه شـبه نظامیـان سـلاح دادیــم و مکانــی امــن بــرای ایــن افــراد در سـوریه درسـت کردیـم؛ بـه نظـر مـن دخالت مـا در سـوریه منجـر بـه اوضـاع جـاری عراق شـد».
بــه عنــوان نمونــه ا ی دیگــر میتــوان بــه انتشــار عکســی از جــان مک کیــن، ســناتور جمهوری خــواه و تنــدروی کنگــره آمریــکا و از حامیـان اصلـی حملـه نظامـی بـه سـوریه، بــا ابوبکــر البغــدادی ســرکرده گروهــک تروریسـتی داعـش اشـاره نمـود کـه بـه نوعی دیگـر دسـت داشـتن آمریـکا در تشـکیل ایـن گــروه تروریســتی را تائیــد مینمایــد. در همیــن رابطــه «کلــی وارد» نامــزد انتخابــات میــان دوره ای ســنا در ســال 2016از ایالــت آریزونــای آمریــکا گفــت: «جــان مک کیــن عامـل اصلـی بـه وجـود آمـدن داعـش بـود». او میگویـد: «جـان مک کیـن، بـاراک اوبامـا و هیـلاری کلینتـون در به وجود آوردن و تسـلیح داعـش بـه طـور مشـترک نقـش داشـته اند. در اینجــا واقعیت هایــی وجــود دارد. در ســال 2011جــان مک کیــن یکــی از اعضــای ســنا بـود کـه خواهـان تسـلیح شـبه نظامیـان لیبـی بـرای سـرنگونی قذافـی شـد. مک کیـن حتـی در مـاه آوریـل همـان سـال بـه بنغـازی سـفر کـرد و ایـن شـبه نظامیـان را قهرمـان خطـاب کـرد. یـک سـال بعـد افـرادی کـه مک کیـن آنهـا را قهرمـان خطـاب کـرد از آن سلـاحها بـرای کشـتن کریـس اسـتیونس سـفیر آمریکا و سـه آمریکایـی شـجاع دیگر اسـتفاده کردند.
پـس از آن مـک کین، اوبامـا و هیلاری کلینتون لیبـی را بـه پایگاهـی بـرای تروریسـتها بدل کردنـد. آنـگاه آنهـا توجـه خـود را بـه طرف تسـلیح مخالفـان سـوری ضـد اسـد معطـوف کردنـد. در سـال 2012بیانیـه وزارت خارجـه آمریـکا بـه طـور شـفاف اعلـام میکنـد کـه مخالفــان اســد، عناصــر القاعــده در عــراق هســتند. ایــن کامــلا درســت اســت. اینهــا همــان تروریســتهایی بودنــد کــه ســربازان مـا در آنجـا در عـراق بـا آنهـا میجنگیدنـد و حــالا همانهــا بــه قهرمانــان مک کیــن در
سـوریه بـدل شـده بودنـد. در مـاه مـه 2013 مک کیـن بـه سـوریه سـفر کـرد و عکسـی در کنـار شورشـیان (تروریسـتها) سـوری گرفت. اینهـا همـان افـرادی بودنـد کـه بـه عوامـل اصلـی گروهـی کـه بعدهـا داعـش نامیـده شـد، بـدل شـدند. مک کیـن بـه آمریـکا بازگشــت و بــه رایزنــی خــود بــا کنگـره بـرای تامیـن منابـع مالی و تسـلیحاتی و پشـتیبانی از ایــن جنگجویــان ادامــه داد. او بــرای دو و نیــم میلیــارد دلار رایزنــی کرد. ســـال گذشـته مـا متوجـه شـدیم کـه تنها دو
یـا چهـار نفـر از ایـن جنگجویـان حقیقتـا بـا اسـد میجنگیده انـد. مابقـی ایـن جنگجویـان از مـا آمـوزش و تسـلیحات دریافـت کردنـد و بـه داعـش بـدل شـدند. همیـن هفتـه جـان مک کیــن 1.3میلیــارد دلار بــرای عناصــر جهــادی در ســوریه درخواســت کــرد تــا تســلیحات آنهــا و امنیــت آنهــا در مرزهــا را تامیــن کنــد. او ایــن کار را بــرای آریزونــا انجـام نـداد بلکـه ایـن کار را در لبنـان و اردن انجــام داد». او در پایـان سـخنانش بـه صراحـت میگویـد: «مـن بـرای انتخابـات سـنا نامـزد شـده ام، زیرا جـان مک کیـن دشـمن مـا را تسـلیح کـرد و ســربازان خــوب مــا را در معــرض تهدیــد و خطـر قـرار داد و حتـی سـرزمین مـا آمریـکا را بـه یـک میـدان جنـگ بـدل کـرد. آریزونـا بــه ســناتوری احتیــاج دارد کــه بــه آریزونــا خدمـت کنـد و نـه بـه داعـش». نمونــه دیگــر را در افشــاگری های بی ســابقه «ادوارد اســنودن» پیمانــکار ســابق آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا علیــه دســتگاه هــای اطاعاتــی ایــن کشــور میتــوان پیــدا کــرد. او پیرامــون تشــکیل داعــش میگویــد: «ســازمانهای اطاعاتــی آمریــکا، انگلیــس و رژیــم صهیونیســتی در شــکل گیــری گــروه موســوم بــه دولــت اســامی عــراق و شــام (داعـش) نقـش داشـتند و در عملیاتـی بـا نـام «لانـه زنبـور» گـروه داعـش را تشـکیل دادند». وی طبـق اسـنادی کـه منتشـره نموده اسـت به جـد معتقـد اسـت گـروه تروریسـتی-تکفیری داعـش بـرای حمایـت از رژیـم صهیونیسـتی تشـکیل شـده و هـدف عملیـات موسـوم بـه لانــه زنبــور تشــکیل گروهــی بــا شــعارهای اسـلامی اسـت، تـا بـا اسـتفاده از ایـن ترفنـد اقـدام بـه جـذب تمامـی تندروهـا از سراسـر جهــان کنــد و بــا اســتفاده از اندیشــه های تکفیــری ســاح آنهــا را علیــه کشــورهای
مخالـف موجودیـت ایـن رژیـم بـه کار گیرد، چنانچـه شـاهد هسـتیم ایـن گروهـک هـر از گاهـی اقـدام بـه اعـزام تیمهـای تروریسـتی بـه جمهـوری اسـلامی ایـران مینمایـد و هـر بـار هـم توسـط نیروهـای امنیتـی دسـتگیر و منهــدم میشــوند و آن یــک نوبتــی هــم کــه توانسـتند خـود را بـه تهـران برسـانند، اقـدام بــه قتــل عــام مــردم بیگنــاه در مجلــس شـورای اسـامی و مرقـد مطهـر امـام خمینـی (ره) نمودنــد.
در ادامـه اسـناد ارائـه شـده از نقـش مسـتقیم آمریــکا در تشــکیل و حمایــت از داعــش حکایــت دارد. ســردبیر «وســترنز تــودی» معتقــد اســت کــه آمریکایــی هــا از حرکــت تروریسـت هـای تکفیـری بـه سـوی موصـل اطــلاع داشــتند و آنهــا بــه خوبــی میداننــد کــه تســلیحات ایــن گــروه از کجــا تامیــن میشـود؛ ایـن تسـلیحات از سـوی عربسـتان ســعودی و از طریــق خلیــج عقبــه بــه اردن ارســال مــی شــوند. از دیگــر نــکات حیرت انگیــز پیرامــون حمایــت آمریــکا از داعــش، عــدم قــرار دادن ایــن گــروه در فهرســت ســازمان هــای تروریســتی آمریــکا اســت، درحالیکــه ایــن کشـور طـی اقدامـی خبیثانـه سـپاه پاسـداران
انقـاب اسـلامی را کـه یـک نیـروی رسـمی نظامــی و منتســب بــه جمهــوری اسـلـامی ایـران اسـت در ایـن لیسـت قـرار داده اسـت. آمریــکا نــه تنهــا بــا مهیــا کــردن تجهیــزات الکترونیکــی و نرم افــزاری، از فعالیت هــای تروریســتهای داعــش در فضــای ســایبر و مجــازی بــه کمــک برنامه هایــی چــون فیسبـوک و توئیتـر حمایـت میکنـد و آنهـا را در راسـتای جنـگ تبلیغاتـی گسـترده ای که بــه راه می اندازنــد، پشــتیبانی میکنــد. طبــق شـواهد و اظهـارات افـراد آگاه گفتـه می شـود وزارت امــور خارجــه آمریــکا از طریــق دو موسســه بــه نام هــای «مرکزگــزارش جنــگ و صلــح» و «خانــه آزادی،» تروریســت های داعـش را تحـت انـواع آموزشهـای پیشـرفته بــرای عملیــات ســایبری در فضــای مجــازی قرار میدهــد. آنچه مشــخص اســت ایـن کـه آمریکاییهـا تنهــا وقتــی کــه منافــع ایـن کشـور در خطـر بیفتـد وارد عمــل می شــوند و بــر ایــن اســاس نــه تنهــا بــا داعشــی کـه خـود مسـبب تشـکیل آن بوده انـد مبــارزه نمی کننــد؛ بلکــه در بســیاری از مـوارد در اظهـار نظرهـای متناقـض خـود بـه دنبـال آن هسـتند تـا کشـورهایی کـه بـا ایـن گروهـک مقابلـه میکننـد را متهـم بـه نقـض قطعنامه هـای شـورای امنیـت کننـد و کمـاکان بــا حمایتهــای خــود از تروریســتها، منطقـه و جهـان را مسـتعد ناآرامـی و آبسـتن حــوادث پیشبینــی نشــده نــگاه دارنــد و ایــن موضــوع همــان سیاســت عــوام فریــب آمریـکا در حمایـت از گروههـای تروریسـتی از جملــه گروهــک تکفیــری داعــش است. 
انتهای متن/

سه شنبه, 24 دی 1398 ساعت 11:03

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید