پدرخوانده تروریست ها(1)

نگاهی به رابطه ساختاری آمریکا با تروریست ها

 سالهاسـت کـه نیروهـای نظامـی آمریکایـی در منطقــه غــرب آســیا، اهــداف خــود را بــا اســتفاده از گروههــای تروریســتی پیــش میبرنــد. البتــه خــود آمریکاییهــا نــام ایــن اقــدام را ارتشهــای نیابتــی میگذارنــد! امــا آنچـه کـه در عمـل بـه نیابـت از آمریـکا و در جهـت منافـع ایـن کشـور در منطقـه عملیـات
انجــام میدهــد، یــک ارتــش نیســت، بلکــه یــک گــروه تروریســتی اســت کــه بنــا بــه خواسـته ایـالات متحـده خرابـکاری و تـرور میکنــد.
حداقــل در چندســال اخیــر دیگــر هیــچ پژوهشــگر یــا تحلیلگــر سیاســیای وجــود نـدارد کـه ارتبـاط آمریـکا بـا تروریسـتها را درک نکـرده باشـد و البتـه گاهـی اسـناد ایـن ارتبـاط از سـوی خـود مقامـات آمریکایـی بـا اهـداف سیاسـی علیـه رقبای حزبـی در آمریکا یـا بـر اسـاس همـان القـای هژمـون ایـالات متحـده و بـه منظـور نمایـش قدرتمنـدی آنها در منطقـه بیـان میشـود. در هـر حـال ارتـش آمریـکا یـا بهتـر بگوییـم فرماندهـی مرکـزی ارتـش آمریـکا در غـرب آسـیا امـروز بیـش از
آنچـه کـه بـه ارگان نظامـی شـبیه باشـد، بـه یــک گروهــک تروریســتی میمانــد. هرچنــد ردپــای ایــن فرماندهــی تروریســتی در چنــد ســال اخیــر در منطقــه پــر رنــگ دیـده شـده، امـا سـابقه ای طولانـی و وسـعت جهانـی دارد. از کودتـای سـال 1953در ایـران و برکنــاری دولــت دکتــر مصــدق گرفتــه تــا کودتاهــای خونیــن در آمریــکای لاتیــن در دهه هــای ۷0و 80و حمــلات مســتقیم نظامــی بــه کشــورهای عــراق و افغانســتان همــه و همــه گوشــه ای از شــقاوتهای
آمریکایــی اســت کــه منجــر بــه تبــاه شــدن ده ســال از زندگــی ملتهــا شــده اســت؛ بــا ایــن حــال داســتان دخالتهــای آمریــکا در خاورمیانــه از ســایر ماجراجویی هایــش خونین تــر بــوده اســت. بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، مهمتریــن پایــگاه نظامــی آمریــکا در منطقــه از کنتــرل نظامیــان
آمریکایــی خــارج شــد و نگرانــی آمـــریکاییها بــرای حفــــــاظت از منـــافع خـود در منطقه تبدیل به مهمـــترین دغدغـه آنهـا شـد. هـر چنـد بعـد از انقلـاب ایــران، یکــی از مهمتریــن کار ویژه هــای آمریـکا بازگردانـدن ایـران بـه دوران پیـش از انقـلاب، کنتـرل و اراده آمریکایـی بـر ایـران بــود، امــا تــا زمــان محقــق شــدن ایــن امــر حفاظـت از منابـع نفتـی خاورمیانـه بـه نفـع آمریـکا بایـد صـورت میگرفـت، از ایـن رو ایـالات متحـده بـه فکـر ایجـاد سـاز و کاری در غــرب آســیا افتــاد.
اولیــن قــدم آمریکاییهــا در ســال 1983 برداشــته شــد و فرماندهــی مرکــزی آمریــکا یــا «ســنتکام» بــرای هدایــت عملیــات نیروهـای مسـلح آمریـکا در خاورمیانـه ایجاد گردیــد. آمریکاییهــا کــه از بازگشــت بــه قــدرت و ســقوط جمهــوری اسـلـامی در کوتـاه مـدت یـا حداقـل میـان مـدت مطمئن بودنـد، بـرای سـنتکام فقـط یـک مأموریـت تعییــن کردنــد کــه در صــورت ورود اتحــاد جماهیـر شـوروی بـه یـک جنـگ تمـام عیار و اشــغال ایــران معنــا پیــدا میکــرد. در چنیــن شــرایطی ســنتکام وظیفــه داشــت تـا از رسـیدن ارتـش سـرخ بـه خلیـج فـارس جلوگیــری کــرده و یــک ســد دفاعــی در سلســله کوه هــای زاگـرس ایجـاد کنـد.
بـا ایـن حـال «نورمن شــــــــوارتسکف» اولیــن مســئول ایـن فرمــــاندهی اعتقـاد داشـــــت کـه بـا تحــولات ایجــاد شــده در اتحــاد جماهیــر شــوروی دیگــر خطــری از ســوی بلــوک شــرق ایــن منطقــه را تهدیــد نمیکنــد و اولیـن تهدیـد احتمالـی، حملـه رژیـم صـدام حســین بــه مناطــق نفــت خیــز کشــورهای
عربـی خواهـد بـود کـه ایـن پیشبینـی چنـد ســال بعــد محقــق شــد. بـه هـر حـال از همـان روز تاکنـون فرماندهی ســنتکام در منطقــه مأموریــت هدایــت
عملیاتهــای ارتــش آمریــکا را بــر عهــده دارد کــه نمونه هــای آن عملیــات طوفــان صحــرا، عملیــات نظامــی ارتــش آمریــکا بـرای اشـغال غیـر قانونی عـراق و افغانسـتان و همچنیــن حفــظ امنیــت جریــان نفــت بــه ســمت غــرب بــوده اســت. ســنتکام غیــر از فرماندهــی ایــن عملیاتهــا در غــرب آســیا، اقدامــات دیگــری نیــز انجــام داده اســت کــه همگــی در زمــره مأموریتهــای پنهــان ایــن فرماندهــی بوده انــد. ایــن اقدامــات نــه از بابــت طبقه بنـدی اطاعاتـی اهـداف آمریـکا، بلکـه از بابـت شـیوه اجـرا و ابزارهـای بکارگرفتـه شـده در آن محرمانـه تلقـی شـده اند. درواقـع ســنتکام در عملیاتهــای پنهــان خــود کــه برخــی از آنهــا ســالها پیــش صــورت گرفته انــد و هنــوز آمریــکا تمایلی بــه نشــان دادن نقـش خـود در آنهـا نـدارد، از گروههـای تــــــــروریستی و جنایــتکار بهــره بــــــــرده اســت؛گروه هـــایی کــه بــــــرخی از آنهــا  اساســا توســط خــود آمریکاییهــا تولیــد و تجهیــز شــده اند.

 

ایران به عنوان مهمترین هدف

وقتی آمریکا در کوران جنگ در عراق متوجه شد، به خواســـــته های خود در بلند مدت در عراق و منطقه نخـــواهد رسید، نیروهای شیعه و در رأس آنهـــا ایــران را متهــم کرد که مـــانع تحقق اهــداف آنهـــا در غــرب آسیـــــا شده اند. امــــا از آنجا که هیـــچ مـــدرک رســمی در مــــــورد حضور نیروهای ایرانی در عراق وجــود نداشـــت، جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا خواستار عملیات مخفیانه برای وارد کردن ضربــــاتی به ایران در استــــانهای غربی و جنوبی همچون خوزســتان شد. به دنبال فرمان جرج بوش نیروهای آمریکایی تحت نظر فرماندهی نیروهای مسلح این کشور در خــــاورمیانه یا سنتکام از گــــروههای تروریستی جدایی طلب
در ایران حمایت کردند. هرچند این حمایتها پیش از این نیز به صورت اطاعاتی با هدف براندازی نظام ایران وجود داشته است.


بـر اسـاس گزارشـی کـه «سـیمور هـرش» روزنامه نـگار آمریکایـی در ایـن بـاره و در سـال 2008منتشـر کـرده اسـت، یـک بودجه ۴00میلیـون دلاری از سـوی کنگـره آمریـکا بـرای عملیـات سـری در ایـران تصویب شـد کـه شـامل حمایـت ازجریانات قومـی تجزیه طلـب عـرب زبـان، گروههـای بلـوچ و دیگر سـازمانهای مخالـف بـا کشـورمان بـود کـه جمـع آوری اطاعات در مورد برنامه هسـته ای ایـران را هـم در بـر می گرفـت.

عملیاتهــای ســری فــوق زیــر نظــر فرماندهــی مرکــزی آمریــکا در خاورمیانــه بــه رهبــری ســتاد فرماندهــی مشــترک عملیات هــای ویــژه ( JSOC)و بــا کمکهــای اطاعاتــی ســازمان ســیا بــه عنــوان نهــاد فرعــی در ایــن عملیــات اجــرا شــدند. ایــن عملیاتهــا شــامل کار بــا گروه هایــی از اپوزیسـیون و انتقـال پـول بـود کـه طیـف گســترده ای از فعالیتهــا در جنــوب و نواحــی شــرقی ایــران را در برمی گرفــت. فعالیتهــای ایــن برنامــه در جنــوب غــرب ایـران هـم از طریـق یـک پایـگاه مخفـی در اســتان هــرات افغانســتان هدایــت میشــد. از نــکات جالــب ایــن عملیات هــا مخالفــت نیروهــای نظامــی آمریکایــی بــا انجــام آن بـود. فرماندهـان نظامـی آمریـکا در منطقـه بـا نـگاه کارشناسـی ایـن اقدامـات را خطرنـاک بــرای همــه نیروهــای نظامــی آمریــکا در خاورمیانــه میدانســتند و برخــی از آنهــا بــه دلیــل مخالفــت بــا عملیاتهــای بــرون مــرزی نیروهــای ویــژه، مجبــور بــه اســتعفا شــدند. نمونــه ایــن فرماندهــان دریاســالار «ویلیـام فالـون» فرمانـده نیروهـای آمریکایـی در عــراق بــود کــه تحــت فشــار کاخ ســفید اســتعفا داد. در نهایــت ایــن عملیاتهــا منجــر بــه چنــد اقــدام تروریســتی و شــهادت تعــدادی از هموطنـان مرزنشـین شـد و اهـداف آمریکا در قبـال ایـران را بـه هیـچ عنـوان بـرآورده نکرد. همیــن مســئله بــه توقــف ایــن عملیاتهــا منجــر شــد، امــا حمایــت و هدایــت گروههـای تروریسـتی بـرای ادامـه ناامنـی در ایـران، همانطـور کـه قبـل از ایـن عملیاتهـا وجود داشت، همچنان ادامـه پیـدا کـرد.
در ذیـــل ادامـــــه همــــــین عملیاتهــــــا بــود کــه نیروهـای آمریکایی قــــاچاق گسـترده ســـلـاح بـه گروههـای تــــروریستی در ســوریه و آمــوزش دههـا هـزار تروریسـت بـرای جنـگ در ایـن کشـور را آغـاز کردنـد. ایـن اقدامـات در دوران بــاراک اوبامــا رئیس جمهــور قبلـی ایـالات متحـده آمریـکا و بـا طراحـی گسـترده دیویـد
پترائـوس، رییـس وقـت سـازمان اطاعـات مرکـزی آمریـکا آغــاز شــد. هزینــه ایــن اقدامــات چیــزی در حــدود 30 میلیـارد دلار بـود کـه بـر اسـاس خاطـرات هیـلاری کلینتون توســط شــیوخ کشــورهای عربــی پرداخــت گردیــد. بخــش اصلــی ایــن سـلـاحها از طریــق واســطه های مافیایـی در اروپـای شـرقی خریـداری و بـه وسـیله خطـوط هوایــی واســطه بــه اردن و لبنــان و از آنجــا بــه ســوریه منتقــل شــد. مســیر دائــم انتقــال تســلیحات بــه دو شــکل هوایـی و دریایـی صـورت گرفـت، مسـیر دریایـی از طریـق بنــدری در ایتالیــا بــود کــه ســلاحهای خریــداری شــده از لهسـتان و جمهـوری چـک بـه بنـدر جـده حمـل و از آنجـا بــه دســت نیروهــای تروریســتی در ســوریه میرســید. مســیر هوایــی نیــز از بلغارســتان بــه ایالــت آدنــای ترکیــه بـود کـه در آن سـلاحهای سـاخت اروپـای شـرقی پیوسـته بـا هواپیمـا منتقـل میشـد و بـاز هـم بـا نظـارت نیروهـای آمریکایـی بـه شـمال سـوریه میرسـید. ایـن رونـد تـا سـال 2015و زمانــی کــه نیــروی هوایــی ســوریه کاروانهــای سـلاح جبهـه النصـره را بمبـاران کـرد، ادامـه یافـت. تربیــت و آمــوزش نیروهــای تروریســتی بــرای جنــگ در مقابــل ارتــش ســوریه نیــز اقــدام دیگــری بــود کــه بــه صــورت جــدی در دســتور کار ســنتکام قــرار گرفــت. هــزاران نفــر از متعصب تریــن نیروهــای ســلفی اخــوان المسـلمین بـا همـکای سـرویسهای اطاعاتـی کشـورهای عربــی راهــی اردن و ترکیــه شــدند تــا پــس از آمــوزش بــرای جنــگ راهــی کمپ هــای ســلفی در ســوریه شــوند.
هـر چنـد در نهایـت شکسـت طـرح هـای آمریـکا سـبب شــد تــا حداقــل بــرای مدتــی ایــن روندهــای ارســال سلـاح، آمـوزش تروریسـت و تشـکیل و تجهیـز و اسـتفاده ار تروریســتها ادامــه پیــدا نکنــد، امــا بــه نظــر میرســد دونالــد ترامــپ علیرغــم همــه شــعارهایش مبنــی بــر خــروج از منطقــه خاورمیانــه، قصــد دارد ایــن رونــد را بازیابــی کنــد. بـا ایـن حـال اکنـون تفاوتهـای آشـکاری بـرای نیروهـای آمریکایــی در منطقــه بوجــود آمــده کــه کمتریــن آنهــا، قـدرت ایـران و تسـلط بسـیار بالایـش بـر منطقـه اسـت کـه باعــث شــده همــه جــای غــرب آســیا بــرای آمریکاییهــا ناامـن باشـد. همچنیـن قرارگیـری نـام نظامیـان آمریکایـی
در فهرسـت نیروهـای تروریسـتی نیـز دلیـل دیگـری اسـت کــه میتوانــد آمریکاییهــا را بــرای ادامــه فعالیت هایشــان در منطقـه غـرب آسـیا ترسـانده و متوقـف کنـد

 
انتهای متن/

سه شنبه, 03 دی 1398 ساعت 16:46

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید