گروهک منافقین تحرکات وسیعی را برای تأثیرگذاری بر مطالبات کشاورزان اصفهانی در موضوع تأمین آب زاینده رود آغاز کرده است

منتشرشده در منافقین