دشمنان انقلاب از جمله منافقین مانند مرده هایی متحرک بوده و فرجامی ندارند.

منتشرشده در منافقین