1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
عقاید اولیه مسیحیت
مفهوم¬شناسی آباءدر عهد عتیق، برگزیدگانی مانند ابراهیم، اسحاق و یعقوب که قوم بنی‏اسرائیل از نسل آنان هستند؛ «آباء» (پدران) نامیده می‏شوند. به عنوان مثال در مورد حضرت ابراهیم می‏خوانیم: «اما اینك عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود. و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود بلكه نام تو ابراهیم خواهد بود زیرا كه تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم.» در عهد جدید، عنوان "آباء" به کسانی اختصاص دارد که ایمان مسیحی را تعلیم داده¬اند. پولس می‏گوید: «زیرا هر چند هزاران استاد در مسیح داشته باشید، لیکن پدران بسیار ندارید زیرا که من شما را در مسیح، به انجیل تولید نمودم.»[1] البته این جمله‏ی پولس در حالی است که حضرت عیسی توصیه کرده بود که پیروانش باهم برادر باشند و هیچ کس خود را "آقا"، "پدر" و "پیشوا" نخواند: «شما آقا خوانده مشوید زیرا استاد شما یکی است، یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید. هیچ کس را بر زمین پدر مخوانید زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است. و پیشوا خوانده مشوید زیرا پیشوای شما یکی است یعنی مسیح....»[2]واژه «اَبّا» که در زبان سریانی به معنای پدر است سه بار در عهد جدید آمده است. این عنوان تشریفی که به سابقه¬ی آن در…