این کشفیات تسلیحاتی از قبیل مسلسل، مهمات، گلوله، دستگاه‌های رادیویی، و تلفن‌های همراه می باشد.

منتشرشده در سیاسی اقتصادی