گادی ایزنکوت: اسرائیل مستقیما در جنگ سوریه مداخله داشته است

منتشرشده در تروریسم