پدر خوانده تروریست ها(2)

نگاهی به گروهک تروریستی پارت آزادی کردستان مشهور به حزب پاک

پـارت آزادی کردسـتان کـه بـه شـکل مخفـف بـه نـام پاک شـناخته میشـود درواقع گروهی مسـلح و تروریسـتی اسـت که با استعداد نیرویـی کمتـر از 200نفـر در محـدوده اقلیـم کردسـتان عـراق فعالیـت میکنـد. ایـن گـروه نیـز همانطور کـه از نامش پیداسـت ماننـد دیگـر گروههـای مدعی قوم کـرد در مرزهای غربی کشـور قائـل بـه جدایی کردسـتان با شـعارهایی از قبیـل آزادی ملت کرد است.

حسـین یزدان پنـاه ریاسـت ایـن گـروه را بـر عهـده داشـته و بـرای رسـیدن بـه ایـن جایـگاه اقدامـات جنایتکارانـه متعددی انجـام داده اسـت کـه بـه اعتراف افـراد جدا شـده از ایـن گروهک یـک نمونه آن قتـل بـرادرش سـعید یزدان پناه اسـت.

حـزب پـاک در منطقـه اقلیـم خـود را بـه عنوان نیروهـای پیشـمرگه کـرد معرفـی کـرده و منطبق بـر همان ادعاهای نژادپرسـتانه کردی شـعار اسـتقال کردسـتان و تشـکیل کشورکـردی سـر میدهـد. ایـن گونـه گروههـا در صـورت برخـورداری از یـک حداقـل امکانـات و نیـرو مـورد حمایـت دولـت اقلیـم قـرار میگیرنـد و البتـه در مواقـع بـروز تهدید برای منطقـه اقلیم موظف بـه مبـارزه نیز هسـتند.

در اوج تهدیـد داعـش برای ورود به کردسـتان عراق حسـین یزدان پناه و گروهـش مدعـی شـدند کـه برای مقابلـه بـا تروریسـتهای داعـش می جنگنـد کـه ایـن ادعـا نـه تنهـا بـه ابـزاری بـرای فریـب و جـذب نیـرو از میـان جوانـان ُکـرد مبـدل گشـت، بلکـه دلیلـی برای کسـب درآمـد از ریاسـت اقلیـم را نیـز ایجـاد نمـود.
یـزدان پنـاه در ازای هـر نیروی مبـارزی که در گـروه خـود وارد کـرده و آمــــوزش می دهد، بـه صـورت مــــاهانه از اقلیـم حمایـت مالی دریافـت می کنـد.
بـه گفتـه اعضایی کـه موفق بـه جدایـی از این گروهـک شـده اند، مبـارزه پـاک بـا داعش فقط یـک ادعاسـت کـه بـرای آن تبلیغـات فراوانـی نیـز تولیـد و در شـبکه های اجتماعـی منتشـر شـده اسـت. تصاویری قهرمانانه غـرور انگیز از جنگیـدن جوانـان کـرد بـا تکفیری هـای داعش و تصاویـری از زندگـی، آمـوزش و تمرینـات
نظامـی در کـوه، بخشـی از تبلیغـات یزدان پنـاه و گروهـک اش بـرای بـالا بـردن آمـار نیرویـی خـود از طریـق فریـب جوانـان و نوجوانـان در شـبکه های اجتماعـی اسـت.در این میان متأسـفانه معـدودی از جوانان کرد ایرانـی هـم فریـب همیـن تبلیغـات را خورده و بـرای پیوسـتن بـه این گـروه اعـام آمادگی میکننـد؛ امـا غافـل از آنکـه حزب پـاک هیچ شـباهتی بـه آنچـه در تبلیغاتش عنـوان میکند نـدارد! زندگـی سـخت در کـوه در زمسـتان و تابسـتان بدون کمتریـن امکانـات رفاهی، عدم
رسـیدگی غذایـی، پزشـکی و بهداشـتی، عدم دریافـت هیـچ پولـی علیرغم وعده هـای دروغ در تبلیغـات گروهـک بـه عـلاوه مسـیری کـه تقریبـا بی بازگشـت اسـت! از جملـه مصائب عضویـت در ایـن گـروه تروریسـتی اسـت. به عبـارت دقیقتـر افـراد پیوسـته بـه گـروه بعد از آنکـه خیلـی زود متوجـه میشـوند فریـب
خورده انـد، درخواسـت جدایـی داده کـه بـا مخالفـت سـرکردگان روبـه رو شـده و در صـورت پافشـاری بـر ایـن درخواسـت گاهی کار تـا مرحلـه زندان و شـکنجه و حتی حذف فیزیکـی پیش مـیرود. کسـانی کـه در نهایت موفـق بـه جدایـی از ایـن گروهک تروریسـتی می شـوند، افـرادی هسـتند کـه حداقـل چنـد سـال در ایـن گروهـک عضویـت داشـته اند و بـا اصـرار فـراوان مراحـل فشـارهای روحـی و حتـی زنـدان را طـی کـرده و درواقـع بـرای جدایـی حاضر بـه پرداخت هر هزینـه ای، ولو
جانشـان هم هسـتند! ایـــن شـــرایط در حالـــی اســـت کـــه خـــود حســـین یزدان پنـــاه، اعضـــای خانـــوادهاش و تعـــــــدادی دیـــــگر از ســـرکردگان ایـن گـــــروه بــــا ریخـت و پاش فـــراوان در کشـــورهای اروپایـــی بـــه خـــــــوشگذرانی مشـــغولند! ایـــن افـــراد فقـــط هـــر از چندگاهـــی بـــرای دریافــت پــول
از اقلیـــم کردســـتان و همچنیـــن ضبـــط فیلـــم و ثبـــت تصاویـــری ســـاختگی از جنـــگ بـــا داعـــش بـــه مقرهـــای گروهـــک در کردســـتان عـــراق
مراجعـــه میکننـــد. کسـانی کـه بـا مشـقت فـراوان فرصـت فـرار از ایـن گروهـک تروریسـتی را پیـدا میکننـد، معترفنـد که زندگـی در گروهک پـاک تفاوت چندانـی بـا مـرگ نـدارد! و افـراد در عضویت گـروه فقـط سـیاهی لشـگری هسـتند کـه حضورشـان بـرای سـرکردگان درآمدزاسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه وعـده درآمدهـای
میلیونـی، اعزام به اروپا و اقامت در کشـورهای اروپایـی از جملـه وعده های سـرکردگان گروه در مرحلـه جـذب بوده اسـت.
ورود حسـین یزدان پنـاه و گروهـش به عرصه مبـارزه بـا داعـش درواقع یک ژسـت تبلیغاتی بـرای خـارج شـدن ایـن گـروه از انـزوای سیاسـی بـود و همچنیـن باعـث شـد تعـداد انـدک نیروهـای ایـن گروهک تروریسـتی رو بـه افزایـش گـذارد؛ بـا ورود داعـش بـه عراق و فعالیـت پیشـمرگه های حکومـت اقلیـم در دفـاع از مناطـق کردنشـین، گـروه تروریسـتی پـاک نیز فرصت را غنیمت شـمرد تـا در لوای ورود بـه جنگ بـا داعش، از انزوا خارج شـود و خـود را مطـرح سـاخته و از منابـع مالـی و
تسـلیحاتی حکومـت اقلیـم برخـوردار گردد؛ بـر ایـن اسـاس هزینـه ایـن کلاهبـرداری را اعضـای گروهـک پـاک با جان خـود پرداخت میکننـد.
آمـوزش نظامی بـه اعضای حزب پاک توسـط نیروهـای ائتـلاف در عراق از جملـه نیروهای آمریکایـی، کانادایی و فرانسـوی؛ ابعاد بیشـتری از فعالیـت و اهـداف ایـن گـروه را مشـخص میکنـد. بـه گفتـه افـراد جداشـده از حـزب پـاک، در ایـن گروهـک گفتـه میشـود کـه آموزشهـای نظامی امـروز، در سـالهای آینده بـه کار گـروه و اعضایـش خواهـد آمـد و ایـن وعـده در حالـی معنی پیدا میکند کـه بدانیم در گروهـک تروریسـتی پـاک، جمهوری اسـامی بـه عنـوان دشـمن اصلـی تعریـف میشـود که حاصـل گرایشـات تجزیـه طلبانـه ایـن گـروه تروریسـتی است.
درواقـع بـا هدایـت آمریکاییهـا یـک گـروه تروریسـتی و جدایی طلـب بـا گرایشـات ُ ناسیونالیسـتی کـردی تشـکیل شـده و اکنـون نیروهـای آن بـرای مأموریتهـای آینـده ایـن گروهک علیه جمهوری اسـامی ایـران آموزش می بیننـد.
خانـواده افـرادی کـه امـروز در ایـن گروهـک عضویـت دارنـد و اکثریـت قریـب بـه اتفـاق آنهـا نیـز از شـرایط سـخت زندگـی در کـوه به سـتوه آمده انـد، تلاش زیـادی بـرای بازگرداندن فرزنـدان خـود میکننـد. برخی از اعضـای پاک را دختران جوانی تشـکیل می دهنـد که با فریب ربایـش شـده و بـه حزب پـاک منتقل شـده اند.
ایـن دختـران در تبلیغـات عوام فریبانـه گروهک مجبـور بـه نمایـش چهـره ای جـذب کننـده از ُ گـروه بـرای دیگـر جوانـان کرد هسـتند. تلاشهـای متعـدد و بی نتیجـه خانواده هـا برای بازگردانـدن فرزندانشـان که در اکثـر موارد حتی بـه اجـازه یـک ملاقـات نیـز ختـم نمیشـود، فضایـی زندانگونـه از ایـن گروهک سـاخته که بـه عـلاوه آموزشهـای ایدئولوژیـک و ظاهـرا اعتقـادی سـران آن بـه اعضـا، فضایی مشـابه به سـاختار یـک فرقـه را بوجود آورده اسـت. هرچنـد امـروز نیـز فرصتهـای مختلـف برای اقـدام علیـه امنیت مناطـق مرزی در غـرب ایران در حـزب پـاک مـورد بررسـی و گاهـی نیـز تحرکاتـی در دسـتور اقـدام قـرار میگیـرد، امـا واقعیـت آن اسـت کـه این گروهک تروریسـتی بـرای اسـتفاده در آینـده برنامه ریـزی می شـود. حـزب پـاک امـروز در اختیـار آمریـکا و دیگـر متحـدان غربـی اش در عـراق هدایـت شـده و
آمـوزش میبینـد تـا در آینـده ای نزدیـک بـرای اقـدام علیـه جمهـوری اسـلامی هدایـت شـود. آمـوزش نظامـی به اعضـای حزب پاک توسـط نیروهـای ائتـاف در عـراق از جملـه نیروهـای آمریکایی، کانادایی و فرانسـوی؛ ابعاد بیشتری از فعالیـت و اهداف این گروه را مشـخص میکند. بـه گفتـه افـراد جداشـده از حزب پـاک، در این
گروهـک گفته میشـود که آموزشهـای نظامی بـرای مقابله با نظـام جمهوری اسـلامی و انجام عملیـات های تروریسـتی داده می شـود
انتهای متن/

چهارشنبه, 04 دی 1398 ساعت 10:03

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید